ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا علی صوفی، محمدرضا عسکرانی، محمدرضا صادقی، (1398). تحلیل چالش تفکیک قوا در دور ۀ پهلوی دوم؛ نمونه پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی، فصلنامه پژوهش های تاریخی، 11(2)، 15-32. magiran.com/p2031785
Alireza Ali Soufi, Mohammad Reza Askarani , Mohammad Reza Sadeghi, (2019). Analyzing the Challenge of Separation of Powers during Pahlavi II Era Case Study: Interpretation of 82nd Amendment to the Iranian Constitution, Journal of Historical Researches, 11(2), 15-32. magiran.com/p2031785
علیرضا علی صوفی، محمدرضا عسکرانی، محمدرضا صادقی، تحلیل چالش تفکیک قوا در دور ۀ پهلوی دوم؛ نمونه پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی. فصلنامه پژوهش های تاریخی، 1398؛ 11(2): 15-32. magiran.com/p2031785
Alireza Ali Soufi, Mohammad Reza Askarani , Mohammad Reza Sadeghi, Analyzing the Challenge of Separation of Powers during Pahlavi II Era Case Study: Interpretation of 82nd Amendment to the Iranian Constitution, Journal of Historical Researches, 2019; 11(2): 15-32. magiran.com/p2031785
علیرضا علی صوفی، محمدرضا عسکرانی، محمدرضا صادقی، "تحلیل چالش تفکیک قوا در دور ۀ پهلوی دوم؛ نمونه پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی"، فصلنامه پژوهش های تاریخی 11، شماره 2 (1398): 15-32. magiran.com/p2031785
Alireza Ali Soufi, Mohammad Reza Askarani , Mohammad Reza Sadeghi, "Analyzing the Challenge of Separation of Powers during Pahlavi II Era Case Study: Interpretation of 82nd Amendment to the Iranian Constitution", Journal of Historical Researches 11, no.2 (2019): 15-32. magiran.com/p2031785
علیرضا علی صوفی، محمدرضا عسکرانی، محمدرضا صادقی، (1398). 'تحلیل چالش تفکیک قوا در دور ۀ پهلوی دوم؛ نمونه پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی'، فصلنامه پژوهش های تاریخی، 11(2)، صص.15-32. magiran.com/p2031785
Alireza Ali Soufi, Mohammad Reza Askarani , Mohammad Reza Sadeghi, (2019). 'Analyzing the Challenge of Separation of Powers during Pahlavi II Era Case Study: Interpretation of 82nd Amendment to the Iranian Constitution', Journal of Historical Researches, 11(2), pp.15-32. magiran.com/p2031785
علیرضا علی صوفی؛ محمدرضا عسکرانی؛ محمدرضا صادقی. "تحلیل چالش تفکیک قوا در دور ۀ پهلوی دوم؛ نمونه پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی". فصلنامه پژوهش های تاریخی، 11 ،2 ، 1398، 15-32. magiran.com/p2031785
Alireza Ali Soufi; Mohammad Reza Askarani ; Mohammad Reza Sadeghi. "Analyzing the Challenge of Separation of Powers during Pahlavi II Era Case Study: Interpretation of 82nd Amendment to the Iranian Constitution", Journal of Historical Researches, 11, 2, 2019, 15-32. magiran.com/p2031785
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال