ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدسروش بنکدار، (1398). برآوردی پساطبقه ای برای میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 26(98)، 167-180. magiran.com/p2031840
Seyyed Soroush Bonakdar , (2019). Post-Stratified Estimates of Turnout in the 12th Presidential Election, Communication Research, 26(98), 167-180. magiran.com/p2031840
سیدسروش بنکدار، برآوردی پساطبقه ای برای میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم. فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 1398؛ 26(98): 167-180. magiran.com/p2031840
Seyyed Soroush Bonakdar , Post-Stratified Estimates of Turnout in the 12th Presidential Election, Communication Research, 2019; 26(98): 167-180. magiran.com/p2031840
سیدسروش بنکدار، "برآوردی پساطبقه ای برای میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم"، فصلنامه پژوهش های ارتباطی 26، شماره 98 (1398): 167-180. magiran.com/p2031840
Seyyed Soroush Bonakdar , "Post-Stratified Estimates of Turnout in the 12th Presidential Election", Communication Research 26, no.98 (2019): 167-180. magiran.com/p2031840
سیدسروش بنکدار، (1398). 'برآوردی پساطبقه ای برای میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم'، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 26(98)، صص.167-180. magiran.com/p2031840
Seyyed Soroush Bonakdar , (2019). 'Post-Stratified Estimates of Turnout in the 12th Presidential Election', Communication Research, 26(98), pp.167-180. magiran.com/p2031840
سیدسروش بنکدار. "برآوردی پساطبقه ای برای میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم". فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 26 ،98 ، 1398، 167-180. magiran.com/p2031840
Seyyed Soroush Bonakdar . "Post-Stratified Estimates of Turnout in the 12th Presidential Election", Communication Research, 26, 98, 2019, 167-180. magiran.com/p2031840
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال