ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرش خلیلی، امیر حسین غلامی، امین دوستی ایرانی، صبا بشیری، (1398). ارتباط نمره درد و شاخص های موثر بر آن در ساکشن باز اندوتراکئال نوزادان تحت ونتیلاتور، فصلنامه بیهوشی و درد، 10(3)، 13-20. magiran.com/p2031883
Arash Khalili, Amirhoseein Gholami, Amin Doosti Irani, Saba Bashiri, (2019). The relationship between pain score and its effective indices in neonatal endotracheal open suction under ventilator, Journal of Anesthesiology and Pain, 10(3), 13-20. magiran.com/p2031883
آرش خلیلی، امیر حسین غلامی، امین دوستی ایرانی، صبا بشیری، ارتباط نمره درد و شاخص های موثر بر آن در ساکشن باز اندوتراکئال نوزادان تحت ونتیلاتور. فصلنامه بیهوشی و درد، 1398؛ 10(3): 13-20. magiran.com/p2031883
Arash Khalili, Amirhoseein Gholami, Amin Doosti Irani, Saba Bashiri, The relationship between pain score and its effective indices in neonatal endotracheal open suction under ventilator, Journal of Anesthesiology and Pain, 2019; 10(3): 13-20. magiran.com/p2031883
آرش خلیلی، امیر حسین غلامی، امین دوستی ایرانی، صبا بشیری، "ارتباط نمره درد و شاخص های موثر بر آن در ساکشن باز اندوتراکئال نوزادان تحت ونتیلاتور"، فصلنامه بیهوشی و درد 10، شماره 3 (1398): 13-20. magiran.com/p2031883
Arash Khalili, Amirhoseein Gholami, Amin Doosti Irani, Saba Bashiri, "The relationship between pain score and its effective indices in neonatal endotracheal open suction under ventilator", Journal of Anesthesiology and Pain 10, no.3 (2019): 13-20. magiran.com/p2031883
آرش خلیلی، امیر حسین غلامی، امین دوستی ایرانی، صبا بشیری، (1398). 'ارتباط نمره درد و شاخص های موثر بر آن در ساکشن باز اندوتراکئال نوزادان تحت ونتیلاتور'، فصلنامه بیهوشی و درد، 10(3)، صص.13-20. magiran.com/p2031883
Arash Khalili, Amirhoseein Gholami, Amin Doosti Irani, Saba Bashiri, (2019). 'The relationship between pain score and its effective indices in neonatal endotracheal open suction under ventilator', Journal of Anesthesiology and Pain, 10(3), pp.13-20. magiran.com/p2031883
آرش خلیلی؛ امیر حسین غلامی؛ امین دوستی ایرانی؛ صبا بشیری. "ارتباط نمره درد و شاخص های موثر بر آن در ساکشن باز اندوتراکئال نوزادان تحت ونتیلاتور". فصلنامه بیهوشی و درد، 10 ،3 ، 1398، 13-20. magiran.com/p2031883
Arash Khalili; Amirhoseein Gholami; Amin Doosti Irani; Saba Bashiri. "The relationship between pain score and its effective indices in neonatal endotracheal open suction under ventilator", Journal of Anesthesiology and Pain, 10, 3, 2019, 13-20. magiran.com/p2031883
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال