ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم منوچهری، ناصر بهروزی، منیجه شهنی، غلام حسین مکتبی، (1398). آزمون مدل رابطه کمال گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک های مقابله و بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 15(60)، 419-434. magiran.com/p2031927
Azam Manoochehri, Nasser Behroozi , Gholamhosein Maktabi, Manijeh Shehni, (2019). Testing the Model of the Relationship Between Positive Perfectionism and Negative Life Events with Coping Styles and Psychological Well-Being:The Mediating Role of Psychological Capital, Developmental Pscychology, 15(60), 419-434. magiran.com/p2031927
اعظم منوچهری، ناصر بهروزی، منیجه شهنی، غلام حسین مکتبی، آزمون مدل رابطه کمال گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک های مقابله و بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 1398؛ 15(60): 419-434. magiran.com/p2031927
Azam Manoochehri, Nasser Behroozi , Gholamhosein Maktabi, Manijeh Shehni, Testing the Model of the Relationship Between Positive Perfectionism and Negative Life Events with Coping Styles and Psychological Well-Being:The Mediating Role of Psychological Capital, Developmental Pscychology, 2019; 15(60): 419-434. magiran.com/p2031927
اعظم منوچهری، ناصر بهروزی، منیجه شهنی، غلام حسین مکتبی، "آزمون مدل رابطه کمال گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک های مقابله و بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی"، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 15، شماره 60 (1398): 419-434. magiran.com/p2031927
Azam Manoochehri, Nasser Behroozi , Gholamhosein Maktabi, Manijeh Shehni, "Testing the Model of the Relationship Between Positive Perfectionism and Negative Life Events with Coping Styles and Psychological Well-Being:The Mediating Role of Psychological Capital", Developmental Pscychology 15, no.60 (2019): 419-434. magiran.com/p2031927
اعظم منوچهری، ناصر بهروزی، منیجه شهنی، غلام حسین مکتبی، (1398). 'آزمون مدل رابطه کمال گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک های مقابله و بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی'، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 15(60)، صص.419-434. magiran.com/p2031927
Azam Manoochehri, Nasser Behroozi , Gholamhosein Maktabi, Manijeh Shehni, (2019). 'Testing the Model of the Relationship Between Positive Perfectionism and Negative Life Events with Coping Styles and Psychological Well-Being:The Mediating Role of Psychological Capital', Developmental Pscychology, 15(60), pp.419-434. magiran.com/p2031927
اعظم منوچهری؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی؛ غلام حسین مکتبی. "آزمون مدل رابطه کمال گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک های مقابله و بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی". فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 15 ،60 ، 1398، 419-434. magiran.com/p2031927
Azam Manoochehri; Nasser Behroozi ; Gholamhosein Maktabi; Manijeh Shehni. "Testing the Model of the Relationship Between Positive Perfectionism and Negative Life Events with Coping Styles and Psychological Well-Being:The Mediating Role of Psychological Capital", Developmental Pscychology, 15, 60, 2019, 419-434. magiran.com/p2031927
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال