ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تورج هاشمی، مینا محبی، فاطمه علی زاده، (1398). نقش واسطه‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 15(60)، 435-446. magiran.com/p2031928
Touraj Hashemi, Mina Mohebbi , Fatemeh Alizadeh, (2019). The Mediating Role of Reactive Aggression in the RelationshipBetween Sensitivity to Victimization and Loneliness, Developmental Pscychology, 15(60), 435-446. magiran.com/p2031928
تورج هاشمی، مینا محبی، فاطمه علی زاده، نقش واسطه‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 1398؛ 15(60): 435-446. magiran.com/p2031928
Touraj Hashemi, Mina Mohebbi , Fatemeh Alizadeh, The Mediating Role of Reactive Aggression in the RelationshipBetween Sensitivity to Victimization and Loneliness, Developmental Pscychology, 2019; 15(60): 435-446. magiran.com/p2031928
تورج هاشمی، مینا محبی، فاطمه علی زاده، "نقش واسطه‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی"، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 15، شماره 60 (1398): 435-446. magiran.com/p2031928
Touraj Hashemi, Mina Mohebbi , Fatemeh Alizadeh, "The Mediating Role of Reactive Aggression in the RelationshipBetween Sensitivity to Victimization and Loneliness", Developmental Pscychology 15, no.60 (2019): 435-446. magiran.com/p2031928
تورج هاشمی، مینا محبی، فاطمه علی زاده، (1398). 'نقش واسطه‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی'، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 15(60)، صص.435-446. magiran.com/p2031928
Touraj Hashemi, Mina Mohebbi , Fatemeh Alizadeh, (2019). 'The Mediating Role of Reactive Aggression in the RelationshipBetween Sensitivity to Victimization and Loneliness', Developmental Pscychology, 15(60), pp.435-446. magiran.com/p2031928
تورج هاشمی؛ مینا محبی؛ فاطمه علی زاده. "نقش واسطه‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی". فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 15 ،60 ، 1398، 435-446. magiran.com/p2031928
Touraj Hashemi; Mina Mohebbi ; Fatemeh Alizadeh. "The Mediating Role of Reactive Aggression in the RelationshipBetween Sensitivity to Victimization and Loneliness", Developmental Pscychology, 15, 60, 2019, 435-446. magiran.com/p2031928
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال