ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد بابامیری، مجید معتمد زاده، رستم گلمحمدی، مریم فرهادیان، جلیل درخشان، (1398). بررسی نقش حساسیت فردی در اثر صدای فرکانس کم بر عملکردهای شناختی دانشجویان، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 6(4)، 183-190. magiran.com/p2031963
Mohammad Babamiri, Majid Moatamedzadeh, Rostam Golmohammadi, Maryam Farhadian, Jalil Derakhshan, (2019). The Role of individual susceptibility to the effects of low frequency noise on cognitive Performance, Safety Promotion and Injury Prevention, 6(4), 183-190. magiran.com/p2031963
محمد بابامیری، مجید معتمد زاده، رستم گلمحمدی، مریم فرهادیان، جلیل درخشان، بررسی نقش حساسیت فردی در اثر صدای فرکانس کم بر عملکردهای شناختی دانشجویان. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 1398؛ 6(4): 183-190. magiran.com/p2031963
Mohammad Babamiri, Majid Moatamedzadeh, Rostam Golmohammadi, Maryam Farhadian, Jalil Derakhshan, The Role of individual susceptibility to the effects of low frequency noise on cognitive Performance, Safety Promotion and Injury Prevention, 2019; 6(4): 183-190. magiran.com/p2031963
محمد بابامیری، مجید معتمد زاده، رستم گلمحمدی، مریم فرهادیان، جلیل درخشان، "بررسی نقش حساسیت فردی در اثر صدای فرکانس کم بر عملکردهای شناختی دانشجویان"، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 6، شماره 4 (1398): 183-190. magiran.com/p2031963
Mohammad Babamiri, Majid Moatamedzadeh, Rostam Golmohammadi, Maryam Farhadian, Jalil Derakhshan, "The Role of individual susceptibility to the effects of low frequency noise on cognitive Performance", Safety Promotion and Injury Prevention 6, no.4 (2019): 183-190. magiran.com/p2031963
محمد بابامیری، مجید معتمد زاده، رستم گلمحمدی، مریم فرهادیان، جلیل درخشان، (1398). 'بررسی نقش حساسیت فردی در اثر صدای فرکانس کم بر عملکردهای شناختی دانشجویان'، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 6(4)، صص.183-190. magiran.com/p2031963
Mohammad Babamiri, Majid Moatamedzadeh, Rostam Golmohammadi, Maryam Farhadian, Jalil Derakhshan, (2019). 'The Role of individual susceptibility to the effects of low frequency noise on cognitive Performance', Safety Promotion and Injury Prevention, 6(4), pp.183-190. magiran.com/p2031963
محمد بابامیری؛ مجید معتمد زاده؛ رستم گلمحمدی؛ مریم فرهادیان؛ جلیل درخشان. "بررسی نقش حساسیت فردی در اثر صدای فرکانس کم بر عملکردهای شناختی دانشجویان". مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 6 ،4 ، 1398، 183-190. magiran.com/p2031963
Mohammad Babamiri; Majid Moatamedzadeh; Rostam Golmohammadi; Maryam Farhadian; Jalil Derakhshan. "The Role of individual susceptibility to the effects of low frequency noise on cognitive Performance", Safety Promotion and Injury Prevention, 6, 4, 2019, 183-190. magiran.com/p2031963
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال