ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن باقری، نورایر تومانیان، (1398). بررسی انطباق ساختار روش زمین خاک شناسی با سامانه رده بندی خاک در مدل های خاک- نمای سرزمین با استفاده از احتمالات شرطی، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(5)، 1152-1168. magiran.com/p2032007
Norair Toomanian, Mohsen Bagheri , (2019). Investigation of the Relationship between Geopedology and Soil Taxonomy in the Soil-Landscape Models using Conditional Probabilities, Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(5), 1152-1168. magiran.com/p2032007
محسن باقری، نورایر تومانیان، بررسی انطباق ساختار روش زمین خاک شناسی با سامانه رده بندی خاک در مدل های خاک- نمای سرزمین با استفاده از احتمالات شرطی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1398؛ 50(5): 1152-1168. magiran.com/p2032007
Norair Toomanian, Mohsen Bagheri , Investigation of the Relationship between Geopedology and Soil Taxonomy in the Soil-Landscape Models using Conditional Probabilities, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2019; 50(5): 1152-1168. magiran.com/p2032007
محسن باقری، نورایر تومانیان، "بررسی انطباق ساختار روش زمین خاک شناسی با سامانه رده بندی خاک در مدل های خاک- نمای سرزمین با استفاده از احتمالات شرطی"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 50، شماره 5 (1398): 1152-1168. magiran.com/p2032007
Norair Toomanian, Mohsen Bagheri , "Investigation of the Relationship between Geopedology and Soil Taxonomy in the Soil-Landscape Models using Conditional Probabilities", Iranian Journal of Soil and Water Research 50, no.5 (2019): 1152-1168. magiran.com/p2032007
محسن باقری، نورایر تومانیان، (1398). 'بررسی انطباق ساختار روش زمین خاک شناسی با سامانه رده بندی خاک در مدل های خاک- نمای سرزمین با استفاده از احتمالات شرطی'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(5)، صص.1152-1168. magiran.com/p2032007
Norair Toomanian, Mohsen Bagheri , (2019). 'Investigation of the Relationship between Geopedology and Soil Taxonomy in the Soil-Landscape Models using Conditional Probabilities', Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(5), pp.1152-1168. magiran.com/p2032007
محسن باقری؛ نورایر تومانیان. "بررسی انطباق ساختار روش زمین خاک شناسی با سامانه رده بندی خاک در مدل های خاک- نمای سرزمین با استفاده از احتمالات شرطی". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50 ،5 ، 1398، 1152-1168. magiran.com/p2032007
Norair Toomanian; Mohsen Bagheri . "Investigation of the Relationship between Geopedology and Soil Taxonomy in the Soil-Landscape Models using Conditional Probabilities", Iranian Journal of Soil and Water Research, 50, 5, 2019, 1152-1168. magiran.com/p2032007
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال