ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خاطره سیلانی، علی اکبر شاه حسینی، رضا گوهرانی، فرشید رحیمی، امیر واحدیان، (1398). طراحی مدل ارتباط سلامت معنوی با مولفه های تحصیلی و بهزیستی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت ویژه: یک مطالعه تلفیقی، مجله آموزش پرستاری، 8(3)، 1-12. magiran.com/p2032127
Khatereh Seylani, Aliakbar Shahhoseini, Farshid Rahimi, Amir Vahedian, Reza Goharani, (2019). Designing the Spiritual Health Relationship Model with the Educational and Well-being Components of Master's nursing Students in Critical Care: A Mixed Study, Journal of Nursing Education, 8(3), 1-12. magiran.com/p2032127
خاطره سیلانی، علی اکبر شاه حسینی، رضا گوهرانی، فرشید رحیمی، امیر واحدیان، طراحی مدل ارتباط سلامت معنوی با مولفه های تحصیلی و بهزیستی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت ویژه: یک مطالعه تلفیقی. مجله آموزش پرستاری، 1398؛ 8(3): 1-12. magiran.com/p2032127
Khatereh Seylani, Aliakbar Shahhoseini, Farshid Rahimi, Amir Vahedian, Reza Goharani, Designing the Spiritual Health Relationship Model with the Educational and Well-being Components of Master's nursing Students in Critical Care: A Mixed Study, Journal of Nursing Education, 2019; 8(3): 1-12. magiran.com/p2032127
خاطره سیلانی، علی اکبر شاه حسینی، رضا گوهرانی، فرشید رحیمی، امیر واحدیان، "طراحی مدل ارتباط سلامت معنوی با مولفه های تحصیلی و بهزیستی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت ویژه: یک مطالعه تلفیقی"، مجله آموزش پرستاری 8، شماره 3 (1398): 1-12. magiran.com/p2032127
Khatereh Seylani, Aliakbar Shahhoseini, Farshid Rahimi, Amir Vahedian, Reza Goharani, "Designing the Spiritual Health Relationship Model with the Educational and Well-being Components of Master's nursing Students in Critical Care: A Mixed Study", Journal of Nursing Education 8, no.3 (2019): 1-12. magiran.com/p2032127
خاطره سیلانی، علی اکبر شاه حسینی، رضا گوهرانی، فرشید رحیمی، امیر واحدیان، (1398). 'طراحی مدل ارتباط سلامت معنوی با مولفه های تحصیلی و بهزیستی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت ویژه: یک مطالعه تلفیقی'، مجله آموزش پرستاری، 8(3)، صص.1-12. magiran.com/p2032127
Khatereh Seylani, Aliakbar Shahhoseini, Farshid Rahimi, Amir Vahedian, Reza Goharani, (2019). 'Designing the Spiritual Health Relationship Model with the Educational and Well-being Components of Master's nursing Students in Critical Care: A Mixed Study', Journal of Nursing Education, 8(3), pp.1-12. magiran.com/p2032127
خاطره سیلانی؛ علی اکبر شاه حسینی؛ رضا گوهرانی؛ فرشید رحیمی؛ امیر واحدیان. "طراحی مدل ارتباط سلامت معنوی با مولفه های تحصیلی و بهزیستی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت ویژه: یک مطالعه تلفیقی". مجله آموزش پرستاری، 8 ،3 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2032127
Khatereh Seylani; Aliakbar Shahhoseini; Farshid Rahimi; Amir Vahedian; Reza Goharani. "Designing the Spiritual Health Relationship Model with the Educational and Well-being Components of Master's nursing Students in Critical Care: A Mixed Study", Journal of Nursing Education, 8, 3, 2019, 1-12. magiran.com/p2032127
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال