ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود فرزام، محمد غنی زاده، عبدالرضا سروقد، (1398). بررسی عملکرد لرزه ای دیوار برشی کوتاه شکاف دار، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 49(2)، 107-116. magiran.com/p2032168
Masood Farzam , Mohammad Ghanizadeh, Abdolreza Sarvghad, (2019). Seismic Performance of Low-Rise Slotted RC Shear Walls, Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 49(2), 107-116. magiran.com/p2032168
مسعود فرزام، محمد غنی زاده، عبدالرضا سروقد، بررسی عملکرد لرزه ای دیوار برشی کوتاه شکاف دار. نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1398؛ 49(2): 107-116. magiran.com/p2032168
Masood Farzam , Mohammad Ghanizadeh, Abdolreza Sarvghad, Seismic Performance of Low-Rise Slotted RC Shear Walls, Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 2019; 49(2): 107-116. magiran.com/p2032168
مسعود فرزام، محمد غنی زاده، عبدالرضا سروقد، "بررسی عملکرد لرزه ای دیوار برشی کوتاه شکاف دار"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 49، شماره 2 (1398): 107-116. magiran.com/p2032168
Masood Farzam , Mohammad Ghanizadeh, Abdolreza Sarvghad, "Seismic Performance of Low-Rise Slotted RC Shear Walls", Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz 49, no.2 (2019): 107-116. magiran.com/p2032168
مسعود فرزام، محمد غنی زاده، عبدالرضا سروقد، (1398). 'بررسی عملکرد لرزه ای دیوار برشی کوتاه شکاف دار'، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 49(2)، صص.107-116. magiran.com/p2032168
Masood Farzam , Mohammad Ghanizadeh, Abdolreza Sarvghad, (2019). 'Seismic Performance of Low-Rise Slotted RC Shear Walls', Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 49(2), pp.107-116. magiran.com/p2032168
مسعود فرزام؛ محمد غنی زاده؛ عبدالرضا سروقد. "بررسی عملکرد لرزه ای دیوار برشی کوتاه شکاف دار". نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 49 ،2 ، 1398، 107-116. magiran.com/p2032168
Masood Farzam ; Mohammad Ghanizadeh; Abdolreza Sarvghad. "Seismic Performance of Low-Rise Slotted RC Shear Walls", Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 49, 2, 2019, 107-116. magiran.com/p2032168
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال