ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی خوشکلام خسروشاهی، (1397). تجزیه اثر بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی مصرف بنزین به اثرات جانشینی و تولیدی با تاکید بر بخش حمل ونقل: مدل CGE، فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، 6(1)، 49-67. magiran.com/p2032183
Mossa Khoshkalam Khosroshahi , (2018). Decomposition of rebound effect of improving gasoline consumption efficiency into substitution and output effects with emphasis on transportation sector: CGE model, Economic development Policy, 6(1), 49-67. magiran.com/p2032183
موسی خوشکلام خسروشاهی، تجزیه اثر بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی مصرف بنزین به اثرات جانشینی و تولیدی با تاکید بر بخش حمل ونقل: مدل CGE. فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، 1397؛ 6(1): 49-67. magiran.com/p2032183
Mossa Khoshkalam Khosroshahi , Decomposition of rebound effect of improving gasoline consumption efficiency into substitution and output effects with emphasis on transportation sector: CGE model, Economic development Policy, 2018; 6(1): 49-67. magiran.com/p2032183
موسی خوشکلام خسروشاهی، "تجزیه اثر بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی مصرف بنزین به اثرات جانشینی و تولیدی با تاکید بر بخش حمل ونقل: مدل CGE"، فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی 6، شماره 1 (1397): 49-67. magiran.com/p2032183
Mossa Khoshkalam Khosroshahi , "Decomposition of rebound effect of improving gasoline consumption efficiency into substitution and output effects with emphasis on transportation sector: CGE model", Economic development Policy 6, no.1 (2018): 49-67. magiran.com/p2032183
موسی خوشکلام خسروشاهی، (1397). 'تجزیه اثر بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی مصرف بنزین به اثرات جانشینی و تولیدی با تاکید بر بخش حمل ونقل: مدل CGE'، فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، 6(1)، صص.49-67. magiran.com/p2032183
Mossa Khoshkalam Khosroshahi , (2018). 'Decomposition of rebound effect of improving gasoline consumption efficiency into substitution and output effects with emphasis on transportation sector: CGE model', Economic development Policy, 6(1), pp.49-67. magiran.com/p2032183
موسی خوشکلام خسروشاهی. "تجزیه اثر بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی مصرف بنزین به اثرات جانشینی و تولیدی با تاکید بر بخش حمل ونقل: مدل CGE". فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، 6 ،1 ، 1397، 49-67. magiran.com/p2032183
Mossa Khoshkalam Khosroshahi . "Decomposition of rebound effect of improving gasoline consumption efficiency into substitution and output effects with emphasis on transportation sector: CGE model", Economic development Policy, 6, 1, 2018, 49-67. magiran.com/p2032183
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال