ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا بهمرام، آذر راشدی ده صحرایی، (1398). پیش بینی مولفه های واریانس ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در گوسفند مغانی با روش نمونه گیری گیبس، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 10(24)، 127-136. magiran.com/p2032402
Reza Behmaram, Azar Rashedi Dehsahraei, (2019). Estimation of Genetic and Phenotypic Variance Components for Body Weight Traits of Moghani Sheep using Gibbs Sampling Approach, Research On Animal Production, 10(24), 127-136. magiran.com/p2032402
رضا بهمرام، آذر راشدی ده صحرایی، پیش بینی مولفه های واریانس ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در گوسفند مغانی با روش نمونه گیری گیبس. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1398؛ 10(24): 127-136. magiran.com/p2032402
Reza Behmaram, Azar Rashedi Dehsahraei, Estimation of Genetic and Phenotypic Variance Components for Body Weight Traits of Moghani Sheep using Gibbs Sampling Approach, Research On Animal Production, 2019; 10(24): 127-136. magiran.com/p2032402
رضا بهمرام، آذر راشدی ده صحرایی، "پیش بینی مولفه های واریانس ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در گوسفند مغانی با روش نمونه گیری گیبس"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 10، شماره 24 (1398): 127-136. magiran.com/p2032402
Reza Behmaram, Azar Rashedi Dehsahraei, "Estimation of Genetic and Phenotypic Variance Components for Body Weight Traits of Moghani Sheep using Gibbs Sampling Approach", Research On Animal Production 10, no.24 (2019): 127-136. magiran.com/p2032402
رضا بهمرام، آذر راشدی ده صحرایی، (1398). 'پیش بینی مولفه های واریانس ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در گوسفند مغانی با روش نمونه گیری گیبس'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 10(24)، صص.127-136. magiran.com/p2032402
Reza Behmaram, Azar Rashedi Dehsahraei, (2019). 'Estimation of Genetic and Phenotypic Variance Components for Body Weight Traits of Moghani Sheep using Gibbs Sampling Approach', Research On Animal Production, 10(24), pp.127-136. magiran.com/p2032402
رضا بهمرام؛ آذر راشدی ده صحرایی. "پیش بینی مولفه های واریانس ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در گوسفند مغانی با روش نمونه گیری گیبس". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 10 ،24 ، 1398، 127-136. magiran.com/p2032402
Reza Behmaram; Azar Rashedi Dehsahraei. "Estimation of Genetic and Phenotypic Variance Components for Body Weight Traits of Moghani Sheep using Gibbs Sampling Approach", Research On Animal Production, 10, 24, 2019, 127-136. magiran.com/p2032402
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال