ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی ابطحی، (1398). بررسی دوام مالچ زیست تخریب پذیر پلیمر- سلولزی و اثر آن بر جوانه زنی و استقرار گیاهان بیابانی، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26(3)، 517-530. magiran.com/p2032512
Morteza Abtahi , (2019). Investigation of Biodegradable Polymer-Cellulosic Mulch Persistence and Effects on Seed Germination and Establishment of Desert, Iranian Journal of Range and Desert Research, 26(3), 517-530. magiran.com/p2032512
مرتضی ابطحی، بررسی دوام مالچ زیست تخریب پذیر پلیمر- سلولزی و اثر آن بر جوانه زنی و استقرار گیاهان بیابانی. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 1398؛ 26(3): 517-530. magiran.com/p2032512
Morteza Abtahi , Investigation of Biodegradable Polymer-Cellulosic Mulch Persistence and Effects on Seed Germination and Establishment of Desert, Iranian Journal of Range and Desert Research, 2019; 26(3): 517-530. magiran.com/p2032512
مرتضی ابطحی، "بررسی دوام مالچ زیست تخریب پذیر پلیمر- سلولزی و اثر آن بر جوانه زنی و استقرار گیاهان بیابانی"، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 26، شماره 3 (1398): 517-530. magiran.com/p2032512
Morteza Abtahi , "Investigation of Biodegradable Polymer-Cellulosic Mulch Persistence and Effects on Seed Germination and Establishment of Desert", Iranian Journal of Range and Desert Research 26, no.3 (2019): 517-530. magiran.com/p2032512
مرتضی ابطحی، (1398). 'بررسی دوام مالچ زیست تخریب پذیر پلیمر- سلولزی و اثر آن بر جوانه زنی و استقرار گیاهان بیابانی'، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26(3)، صص.517-530. magiran.com/p2032512
Morteza Abtahi , (2019). 'Investigation of Biodegradable Polymer-Cellulosic Mulch Persistence and Effects on Seed Germination and Establishment of Desert', Iranian Journal of Range and Desert Research, 26(3), pp.517-530. magiran.com/p2032512
مرتضی ابطحی. "بررسی دوام مالچ زیست تخریب پذیر پلیمر- سلولزی و اثر آن بر جوانه زنی و استقرار گیاهان بیابانی". فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26 ،3 ، 1398، 517-530. magiran.com/p2032512
Morteza Abtahi . "Investigation of Biodegradable Polymer-Cellulosic Mulch Persistence and Effects on Seed Germination and Establishment of Desert", Iranian Journal of Range and Desert Research, 26, 3, 2019, 517-530. magiran.com/p2032512
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال