ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی محبی، مسلم مظفری، احسان زندی اصفهان، علی اشرف جعفری، (1398). ارزیابی درصد استقرار جمعیت های گونه گیاهیSalsola arbuscul در مناطق مختلف رویشی استان سمنان، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26(3)، 543-550. magiran.com/p2032514
Ali Mohebbi , Moslem Mozafari, Ehsan Zandi Efahan, Ali Ashraf Jafari, (2019). Evaluation of populations of Salsola arbuscula in different ecological zones of Semnan province, Iranian Journal of Range and Desert Research, 26(3), 543-550. magiran.com/p2032514
علی محبی، مسلم مظفری، احسان زندی اصفهان، علی اشرف جعفری، ارزیابی درصد استقرار جمعیت های گونه گیاهیSalsola arbuscul در مناطق مختلف رویشی استان سمنان. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 1398؛ 26(3): 543-550. magiran.com/p2032514
Ali Mohebbi , Moslem Mozafari, Ehsan Zandi Efahan, Ali Ashraf Jafari, Evaluation of populations of Salsola arbuscula in different ecological zones of Semnan province, Iranian Journal of Range and Desert Research, 2019; 26(3): 543-550. magiran.com/p2032514
علی محبی، مسلم مظفری، احسان زندی اصفهان، علی اشرف جعفری، "ارزیابی درصد استقرار جمعیت های گونه گیاهیSalsola arbuscul در مناطق مختلف رویشی استان سمنان"، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 26، شماره 3 (1398): 543-550. magiran.com/p2032514
Ali Mohebbi , Moslem Mozafari, Ehsan Zandi Efahan, Ali Ashraf Jafari, "Evaluation of populations of Salsola arbuscula in different ecological zones of Semnan province", Iranian Journal of Range and Desert Research 26, no.3 (2019): 543-550. magiran.com/p2032514
علی محبی، مسلم مظفری، احسان زندی اصفهان، علی اشرف جعفری، (1398). 'ارزیابی درصد استقرار جمعیت های گونه گیاهیSalsola arbuscul در مناطق مختلف رویشی استان سمنان'، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26(3)، صص.543-550. magiran.com/p2032514
Ali Mohebbi , Moslem Mozafari, Ehsan Zandi Efahan, Ali Ashraf Jafari, (2019). 'Evaluation of populations of Salsola arbuscula in different ecological zones of Semnan province', Iranian Journal of Range and Desert Research, 26(3), pp.543-550. magiran.com/p2032514
علی محبی؛ مسلم مظفری؛ احسان زندی اصفهان؛ علی اشرف جعفری. "ارزیابی درصد استقرار جمعیت های گونه گیاهیSalsola arbuscul در مناطق مختلف رویشی استان سمنان". فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26 ،3 ، 1398، 543-550. magiran.com/p2032514
Ali Mohebbi ; Moslem Mozafari; Ehsan Zandi Efahan; Ali Ashraf Jafari. "Evaluation of populations of Salsola arbuscula in different ecological zones of Semnan province", Iranian Journal of Range and Desert Research, 26, 3, 2019, 543-550. magiran.com/p2032514
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال