ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میترا شیرازی، محمد اخوان قالیباف، حمیدرضا متین فر، منصور نخکش، (1398). مقایسه روش های ادغام داده های تصاویر سنجنده MODIS و OLIدر بهبود بارزسازی گردو غبار نواحی صنعتی، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26(3)، 570-586. magiran.com/p2032516
Mitra Shirazi, Mohammad Akhavan Ghalibaf , Hamidreza Matinfar, Mansour Nakhkesh, (2019). Comparison of MODIS and OLI image downscaling methods for industrial dust detection, Iranian Journal of Range and Desert Research, 26(3), 570-586. magiran.com/p2032516
میترا شیرازی، محمد اخوان قالیباف، حمیدرضا متین فر، منصور نخکش، مقایسه روش های ادغام داده های تصاویر سنجنده MODIS و OLIدر بهبود بارزسازی گردو غبار نواحی صنعتی. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 1398؛ 26(3): 570-586. magiran.com/p2032516
Mitra Shirazi, Mohammad Akhavan Ghalibaf , Hamidreza Matinfar, Mansour Nakhkesh, Comparison of MODIS and OLI image downscaling methods for industrial dust detection, Iranian Journal of Range and Desert Research, 2019; 26(3): 570-586. magiran.com/p2032516
میترا شیرازی، محمد اخوان قالیباف، حمیدرضا متین فر، منصور نخکش، "مقایسه روش های ادغام داده های تصاویر سنجنده MODIS و OLIدر بهبود بارزسازی گردو غبار نواحی صنعتی"، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 26، شماره 3 (1398): 570-586. magiran.com/p2032516
Mitra Shirazi, Mohammad Akhavan Ghalibaf , Hamidreza Matinfar, Mansour Nakhkesh, "Comparison of MODIS and OLI image downscaling methods for industrial dust detection", Iranian Journal of Range and Desert Research 26, no.3 (2019): 570-586. magiran.com/p2032516
میترا شیرازی، محمد اخوان قالیباف، حمیدرضا متین فر، منصور نخکش، (1398). 'مقایسه روش های ادغام داده های تصاویر سنجنده MODIS و OLIدر بهبود بارزسازی گردو غبار نواحی صنعتی'، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26(3)، صص.570-586. magiran.com/p2032516
Mitra Shirazi, Mohammad Akhavan Ghalibaf , Hamidreza Matinfar, Mansour Nakhkesh, (2019). 'Comparison of MODIS and OLI image downscaling methods for industrial dust detection', Iranian Journal of Range and Desert Research, 26(3), pp.570-586. magiran.com/p2032516
میترا شیرازی؛ محمد اخوان قالیباف؛ حمیدرضا متین فر؛ منصور نخکش. "مقایسه روش های ادغام داده های تصاویر سنجنده MODIS و OLIدر بهبود بارزسازی گردو غبار نواحی صنعتی". فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26 ،3 ، 1398، 570-586. magiran.com/p2032516
Mitra Shirazi; Mohammad Akhavan Ghalibaf ; Hamidreza Matinfar; Mansour Nakhkesh. "Comparison of MODIS and OLI image downscaling methods for industrial dust detection", Iranian Journal of Range and Desert Research, 26, 3, 2019, 570-586. magiran.com/p2032516
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال