ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محرم اشرف زاده، حمید نیک نهاد قره ماخر، غلامعلی حشمتی، مجید قربانی نهوجی، (1398). بررسی شکست خواب، عمق و تراکم بهینه کاشت بذر کلماتیس اصفهانی (Clematis ispahanica) (مطالعه موردی: شهرستان بوانات، استان فارس)، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26(3)، 629-639. magiran.com/p2032521
Moharam Ashrafzadeh, Hamid Niknahad , Gholamali Heshmati, Majid Ghorbani Nohouji, (2019). Breaking Seed Dormancy of Clematis ispahanica and Its Optimum Planting Depth and Density (Case study: Bavanat, Fars Province), Iranian Journal of Range and Desert Research, 26(3), 629-639. magiran.com/p2032521
محرم اشرف زاده، حمید نیک نهاد قره ماخر، غلامعلی حشمتی، مجید قربانی نهوجی، بررسی شکست خواب، عمق و تراکم بهینه کاشت بذر کلماتیس اصفهانی (Clematis ispahanica) (مطالعه موردی: شهرستان بوانات، استان فارس). فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 1398؛ 26(3): 629-639. magiran.com/p2032521
Moharam Ashrafzadeh, Hamid Niknahad , Gholamali Heshmati, Majid Ghorbani Nohouji, Breaking Seed Dormancy of Clematis ispahanica and Its Optimum Planting Depth and Density (Case study: Bavanat, Fars Province), Iranian Journal of Range and Desert Research, 2019; 26(3): 629-639. magiran.com/p2032521
محرم اشرف زاده، حمید نیک نهاد قره ماخر، غلامعلی حشمتی، مجید قربانی نهوجی، "بررسی شکست خواب، عمق و تراکم بهینه کاشت بذر کلماتیس اصفهانی (Clematis ispahanica) (مطالعه موردی: شهرستان بوانات، استان فارس)"، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 26، شماره 3 (1398): 629-639. magiran.com/p2032521
Moharam Ashrafzadeh, Hamid Niknahad , Gholamali Heshmati, Majid Ghorbani Nohouji, "Breaking Seed Dormancy of Clematis ispahanica and Its Optimum Planting Depth and Density (Case study: Bavanat, Fars Province)", Iranian Journal of Range and Desert Research 26, no.3 (2019): 629-639. magiran.com/p2032521
محرم اشرف زاده، حمید نیک نهاد قره ماخر، غلامعلی حشمتی، مجید قربانی نهوجی، (1398). 'بررسی شکست خواب، عمق و تراکم بهینه کاشت بذر کلماتیس اصفهانی (Clematis ispahanica) (مطالعه موردی: شهرستان بوانات، استان فارس)'، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26(3)، صص.629-639. magiran.com/p2032521
Moharam Ashrafzadeh, Hamid Niknahad , Gholamali Heshmati, Majid Ghorbani Nohouji, (2019). 'Breaking Seed Dormancy of Clematis ispahanica and Its Optimum Planting Depth and Density (Case study: Bavanat, Fars Province)', Iranian Journal of Range and Desert Research, 26(3), pp.629-639. magiran.com/p2032521
محرم اشرف زاده؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ غلامعلی حشمتی؛ مجید قربانی نهوجی. "بررسی شکست خواب، عمق و تراکم بهینه کاشت بذر کلماتیس اصفهانی (Clematis ispahanica) (مطالعه موردی: شهرستان بوانات، استان فارس)". فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26 ،3 ، 1398، 629-639. magiran.com/p2032521
Moharam Ashrafzadeh; Hamid Niknahad ; Gholamali Heshmati; Majid Ghorbani Nohouji. "Breaking Seed Dormancy of Clematis ispahanica and Its Optimum Planting Depth and Density (Case study: Bavanat, Fars Province)", Iranian Journal of Range and Desert Research, 26, 3, 2019, 629-639. magiran.com/p2032521
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال