ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه طاهری، علی اکبر ارجمندنیا، یاور جمالی قراخانلو، (1398). تاثیر برنامه فرزندپروری مثبت بر کارکرد خانواده دارای فرزند کم توان ذهنی، فصلنامه طب توانبخشی، 8(3)، 150-161. magiran.com/p2032592
Fatemeh Taheri , Ali Akbar Arjmandnia, Yavar Jamali Gharakhanlou, (2019). Effect of Positive Parenting Program on Family Function in Parents Having Children with Intellectual Disability, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8(3), 150-161. magiran.com/p2032592
فاطمه طاهری، علی اکبر ارجمندنیا، یاور جمالی قراخانلو، تاثیر برنامه فرزندپروری مثبت بر کارکرد خانواده دارای فرزند کم توان ذهنی. فصلنامه طب توانبخشی، 1398؛ 8(3): 150-161. magiran.com/p2032592
Fatemeh Taheri , Ali Akbar Arjmandnia, Yavar Jamali Gharakhanlou, Effect of Positive Parenting Program on Family Function in Parents Having Children with Intellectual Disability, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2019; 8(3): 150-161. magiran.com/p2032592
فاطمه طاهری، علی اکبر ارجمندنیا، یاور جمالی قراخانلو، "تاثیر برنامه فرزندپروری مثبت بر کارکرد خانواده دارای فرزند کم توان ذهنی"، فصلنامه طب توانبخشی 8، شماره 3 (1398): 150-161. magiran.com/p2032592
Fatemeh Taheri , Ali Akbar Arjmandnia, Yavar Jamali Gharakhanlou, "Effect of Positive Parenting Program on Family Function in Parents Having Children with Intellectual Disability", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 8, no.3 (2019): 150-161. magiran.com/p2032592
فاطمه طاهری، علی اکبر ارجمندنیا، یاور جمالی قراخانلو، (1398). 'تاثیر برنامه فرزندپروری مثبت بر کارکرد خانواده دارای فرزند کم توان ذهنی'، فصلنامه طب توانبخشی، 8(3)، صص.150-161. magiran.com/p2032592
Fatemeh Taheri , Ali Akbar Arjmandnia, Yavar Jamali Gharakhanlou, (2019). 'Effect of Positive Parenting Program on Family Function in Parents Having Children with Intellectual Disability', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8(3), pp.150-161. magiran.com/p2032592
فاطمه طاهری؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ یاور جمالی قراخانلو. "تاثیر برنامه فرزندپروری مثبت بر کارکرد خانواده دارای فرزند کم توان ذهنی". فصلنامه طب توانبخشی، 8 ،3 ، 1398، 150-161. magiran.com/p2032592
Fatemeh Taheri ; Ali Akbar Arjmandnia; Yavar Jamali Gharakhanlou. "Effect of Positive Parenting Program on Family Function in Parents Having Children with Intellectual Disability", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8, 3, 2019, 150-161. magiran.com/p2032592
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال