ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی قنبری، ناهید شتاب بوشهری، پروانه شفیع نیا، یدالله مهرعلیزاده، (1398). طراحی مدل عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان دبستانی به ورزش: یک پژوهش آمیخته، نشریه مطالعات آموزش و یادگیری، 11(1)، 239-257. magiran.com/p2032655
Hadi Ghanbari, Nahid Shetabbushehri, Parvaneh Shafiniya, Yadollah Mehralizadeh, (2019). Designing a Model for Factors Affecting the Tendency of Elementary School Students to Sport, Studies in Learning & Instruction, 11(1), 239-257. magiran.com/p2032655
هادی قنبری، ناهید شتاب بوشهری، پروانه شفیع نیا، یدالله مهرعلیزاده، طراحی مدل عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان دبستانی به ورزش: یک پژوهش آمیخته. نشریه مطالعات آموزش و یادگیری، 1398؛ 11(1): 239-257. magiran.com/p2032655
Hadi Ghanbari, Nahid Shetabbushehri, Parvaneh Shafiniya, Yadollah Mehralizadeh, Designing a Model for Factors Affecting the Tendency of Elementary School Students to Sport, Studies in Learning & Instruction, 2019; 11(1): 239-257. magiran.com/p2032655
هادی قنبری، ناهید شتاب بوشهری، پروانه شفیع نیا، یدالله مهرعلیزاده، "طراحی مدل عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان دبستانی به ورزش: یک پژوهش آمیخته"، نشریه مطالعات آموزش و یادگیری 11، شماره 1 (1398): 239-257. magiran.com/p2032655
Hadi Ghanbari, Nahid Shetabbushehri, Parvaneh Shafiniya, Yadollah Mehralizadeh, "Designing a Model for Factors Affecting the Tendency of Elementary School Students to Sport", Studies in Learning & Instruction 11, no.1 (2019): 239-257. magiran.com/p2032655
هادی قنبری، ناهید شتاب بوشهری، پروانه شفیع نیا، یدالله مهرعلیزاده، (1398). 'طراحی مدل عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان دبستانی به ورزش: یک پژوهش آمیخته'، نشریه مطالعات آموزش و یادگیری، 11(1)، صص.239-257. magiran.com/p2032655
Hadi Ghanbari, Nahid Shetabbushehri, Parvaneh Shafiniya, Yadollah Mehralizadeh, (2019). 'Designing a Model for Factors Affecting the Tendency of Elementary School Students to Sport', Studies in Learning & Instruction, 11(1), pp.239-257. magiran.com/p2032655
هادی قنبری؛ ناهید شتاب بوشهری؛ پروانه شفیع نیا؛ یدالله مهرعلیزاده. "طراحی مدل عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان دبستانی به ورزش: یک پژوهش آمیخته". نشریه مطالعات آموزش و یادگیری، 11 ،1 ، 1398، 239-257. magiran.com/p2032655
Hadi Ghanbari; Nahid Shetabbushehri; Parvaneh Shafiniya; Yadollah Mehralizadeh. "Designing a Model for Factors Affecting the Tendency of Elementary School Students to Sport", Studies in Learning & Instruction, 11, 1, 2019, 239-257. magiran.com/p2032655
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال