ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه صمدزاده، مهدیه صالحی، شکوه سادات بنی جمالی، حسن احدی، (1398). مقایسه اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری و آموزش ذهن آگاهی بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، فصلنامه علوم روانشناختی، 18(73)، 45-54. magiran.com/p2032782
Afsaneh Samadzadeh, Mahdieh Salehi, Shokouhalsadat Banijamali, Hassan Ahadi, (2019). The comparison of the effectiveness of cognitive behavioral therapy with mindfulness training on psychological self-care behavior in patients with type 2 diabetes, Journal of Psychological Sciences, 18(73), 45-54. magiran.com/p2032782
افسانه صمدزاده، مهدیه صالحی، شکوه سادات بنی جمالی، حسن احدی، مقایسه اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری و آموزش ذهن آگاهی بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. فصلنامه علوم روانشناختی، 1398؛ 18(73): 45-54. magiran.com/p2032782
Afsaneh Samadzadeh, Mahdieh Salehi, Shokouhalsadat Banijamali, Hassan Ahadi, The comparison of the effectiveness of cognitive behavioral therapy with mindfulness training on psychological self-care behavior in patients with type 2 diabetes, Journal of Psychological Sciences, 2019; 18(73): 45-54. magiran.com/p2032782
افسانه صمدزاده، مهدیه صالحی، شکوه سادات بنی جمالی، حسن احدی، "مقایسه اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری و آموزش ذهن آگاهی بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو"، فصلنامه علوم روانشناختی 18، شماره 73 (1398): 45-54. magiran.com/p2032782
Afsaneh Samadzadeh, Mahdieh Salehi, Shokouhalsadat Banijamali, Hassan Ahadi, "The comparison of the effectiveness of cognitive behavioral therapy with mindfulness training on psychological self-care behavior in patients with type 2 diabetes", Journal of Psychological Sciences 18, no.73 (2019): 45-54. magiran.com/p2032782
افسانه صمدزاده، مهدیه صالحی، شکوه سادات بنی جمالی، حسن احدی، (1398). 'مقایسه اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری و آموزش ذهن آگاهی بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو'، فصلنامه علوم روانشناختی، 18(73)، صص.45-54. magiran.com/p2032782
Afsaneh Samadzadeh, Mahdieh Salehi, Shokouhalsadat Banijamali, Hassan Ahadi, (2019). 'The comparison of the effectiveness of cognitive behavioral therapy with mindfulness training on psychological self-care behavior in patients with type 2 diabetes', Journal of Psychological Sciences, 18(73), pp.45-54. magiran.com/p2032782
افسانه صمدزاده؛ مهدیه صالحی؛ شکوه سادات بنی جمالی؛ حسن احدی. "مقایسه اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری و آموزش ذهن آگاهی بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو". فصلنامه علوم روانشناختی، 18 ،73 ، 1398، 45-54. magiran.com/p2032782
Afsaneh Samadzadeh; Mahdieh Salehi; Shokouhalsadat Banijamali; Hassan Ahadi. "The comparison of the effectiveness of cognitive behavioral therapy with mindfulness training on psychological self-care behavior in patients with type 2 diabetes", Journal of Psychological Sciences, 18, 73, 2019, 45-54. magiran.com/p2032782
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال