ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز قطره، محمود نجفی، اسحق رحیمیان، (1398). مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فیزیوتراپی بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی در بیماران مبتلا به درد مزمن، فصلنامه علوم روانشناختی، 18(74)، 159-169. magiran.com/p2032797
Mahnaz Ghatrehsamani, Mahmoud Najafi, Issac Rahimiab, (2019). Comparing the effectiveness of acceptance and commitment therapy and physiotherapy on depression, anxiety, and stress in patients with chronic pain, Journal of Psychological Sciences, 18(74), 159-169. magiran.com/p2032797
مهناز قطره، محمود نجفی، اسحق رحیمیان، مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فیزیوتراپی بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی در بیماران مبتلا به درد مزمن. فصلنامه علوم روانشناختی، 1398؛ 18(74): 159-169. magiran.com/p2032797
Mahnaz Ghatrehsamani, Mahmoud Najafi, Issac Rahimiab, Comparing the effectiveness of acceptance and commitment therapy and physiotherapy on depression, anxiety, and stress in patients with chronic pain, Journal of Psychological Sciences, 2019; 18(74): 159-169. magiran.com/p2032797
مهناز قطره، محمود نجفی، اسحق رحیمیان، "مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فیزیوتراپی بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی در بیماران مبتلا به درد مزمن"، فصلنامه علوم روانشناختی 18، شماره 74 (1398): 159-169. magiran.com/p2032797
Mahnaz Ghatrehsamani, Mahmoud Najafi, Issac Rahimiab, "Comparing the effectiveness of acceptance and commitment therapy and physiotherapy on depression, anxiety, and stress in patients with chronic pain", Journal of Psychological Sciences 18, no.74 (2019): 159-169. magiran.com/p2032797
مهناز قطره، محمود نجفی، اسحق رحیمیان، (1398). 'مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فیزیوتراپی بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی در بیماران مبتلا به درد مزمن'، فصلنامه علوم روانشناختی، 18(74)، صص.159-169. magiran.com/p2032797
Mahnaz Ghatrehsamani, Mahmoud Najafi, Issac Rahimiab, (2019). 'Comparing the effectiveness of acceptance and commitment therapy and physiotherapy on depression, anxiety, and stress in patients with chronic pain', Journal of Psychological Sciences, 18(74), pp.159-169. magiran.com/p2032797
مهناز قطره؛ محمود نجفی؛ اسحق رحیمیان. "مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فیزیوتراپی بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی در بیماران مبتلا به درد مزمن". فصلنامه علوم روانشناختی، 18 ،74 ، 1398، 159-169. magiran.com/p2032797
Mahnaz Ghatrehsamani; Mahmoud Najafi; Issac Rahimiab. "Comparing the effectiveness of acceptance and commitment therapy and physiotherapy on depression, anxiety, and stress in patients with chronic pain", Journal of Psychological Sciences, 18, 74, 2019, 159-169. magiran.com/p2032797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال