ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عنایت الله شریف پور، ابوالقاسم بهزادی، محمدصادق بصیری، (1398). بررسی محتوای اخلاقی و تعلیمی در نثر ادبی دوره پهلوی، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 12(45)، 181-200. magiran.com/p2032808
Enayatollah Sharifpour, Abolghasem Behzadi, Mohammad Sadegh Basiri, (2019). Study of Ethical and Educational Content in Pahlavi Literary Prose, , 12(45), 181-200. magiran.com/p2032808
عنایت الله شریف پور، ابوالقاسم بهزادی، محمدصادق بصیری، بررسی محتوای اخلاقی و تعلیمی در نثر ادبی دوره پهلوی. مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 1398؛ 12(45): 181-200. magiran.com/p2032808
Enayatollah Sharifpour, Abolghasem Behzadi, Mohammad Sadegh Basiri, Study of Ethical and Educational Content in Pahlavi Literary Prose, , 2019; 12(45): 181-200. magiran.com/p2032808
عنایت الله شریف پور، ابوالقاسم بهزادی، محمدصادق بصیری، "بررسی محتوای اخلاقی و تعلیمی در نثر ادبی دوره پهلوی"، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 12، شماره 45 (1398): 181-200. magiran.com/p2032808
Enayatollah Sharifpour, Abolghasem Behzadi, Mohammad Sadegh Basiri, "Study of Ethical and Educational Content in Pahlavi Literary Prose", 12, no.45 (2019): 181-200. magiran.com/p2032808
عنایت الله شریف پور، ابوالقاسم بهزادی، محمدصادق بصیری، (1398). 'بررسی محتوای اخلاقی و تعلیمی در نثر ادبی دوره پهلوی'، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 12(45)، صص.181-200. magiran.com/p2032808
Enayatollah Sharifpour, Abolghasem Behzadi, Mohammad Sadegh Basiri, (2019). 'Study of Ethical and Educational Content in Pahlavi Literary Prose', , 12(45), pp.181-200. magiran.com/p2032808
عنایت الله شریف پور؛ ابوالقاسم بهزادی؛ محمدصادق بصیری. "بررسی محتوای اخلاقی و تعلیمی در نثر ادبی دوره پهلوی". مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 12 ،45 ، 1398، 181-200. magiran.com/p2032808
Enayatollah Sharifpour; Abolghasem Behzadi; Mohammad Sadegh Basiri. "Study of Ethical and Educational Content in Pahlavi Literary Prose", , 12, 45, 2019, 181-200. magiran.com/p2032808
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال