ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه نجاتی، ناهید بیژه، مهتاب معظمی، (1398). تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی و ترکیب بدن زنان یائسه غیرفعال، نشریه پژوهش در پزشکی، 43(3)، 143-149. magiran.com/p2032813
Fatemeh Nejati, Nahid Bijeh, Mahtab Moazami, (2019). Effect of Water Aerobic Training with and Without GreenTea on Some Cardiovascular Risk Factors and Body Composition in Sedentary Postmenopausal Women, Journal of Research In Medical Sciences, 43(3), 143-149. magiran.com/p2032813
فاطمه نجاتی، ناهید بیژه، مهتاب معظمی، تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی و ترکیب بدن زنان یائسه غیرفعال. نشریه پژوهش در پزشکی، 1398؛ 43(3): 143-149. magiran.com/p2032813
Fatemeh Nejati, Nahid Bijeh, Mahtab Moazami, Effect of Water Aerobic Training with and Without GreenTea on Some Cardiovascular Risk Factors and Body Composition in Sedentary Postmenopausal Women, Journal of Research In Medical Sciences, 2019; 43(3): 143-149. magiran.com/p2032813
فاطمه نجاتی، ناهید بیژه، مهتاب معظمی، "تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی و ترکیب بدن زنان یائسه غیرفعال"، نشریه پژوهش در پزشکی 43، شماره 3 (1398): 143-149. magiran.com/p2032813
Fatemeh Nejati, Nahid Bijeh, Mahtab Moazami, "Effect of Water Aerobic Training with and Without GreenTea on Some Cardiovascular Risk Factors and Body Composition in Sedentary Postmenopausal Women", Journal of Research In Medical Sciences 43, no.3 (2019): 143-149. magiran.com/p2032813
فاطمه نجاتی، ناهید بیژه، مهتاب معظمی، (1398). 'تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی و ترکیب بدن زنان یائسه غیرفعال'، نشریه پژوهش در پزشکی، 43(3)، صص.143-149. magiran.com/p2032813
Fatemeh Nejati, Nahid Bijeh, Mahtab Moazami, (2019). 'Effect of Water Aerobic Training with and Without GreenTea on Some Cardiovascular Risk Factors and Body Composition in Sedentary Postmenopausal Women', Journal of Research In Medical Sciences, 43(3), pp.143-149. magiran.com/p2032813
فاطمه نجاتی؛ ناهید بیژه؛ مهتاب معظمی. "تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی و ترکیب بدن زنان یائسه غیرفعال". نشریه پژوهش در پزشکی، 43 ،3 ، 1398، 143-149. magiran.com/p2032813
Fatemeh Nejati; Nahid Bijeh; Mahtab Moazami. "Effect of Water Aerobic Training with and Without GreenTea on Some Cardiovascular Risk Factors and Body Composition in Sedentary Postmenopausal Women", Journal of Research In Medical Sciences, 43, 3, 2019, 143-149. magiran.com/p2032813
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال