ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قهرمان شیری ، عبدالستار نقشبندی، (1398). معرفی نسخ خطی شرح ملا حامد بیسارانی بر مثنوی معنوی و بررسی محتوایی و سبکی آن، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی، 12(45)، 223-241. magiran.com/p2032876
Ghahraman Shiri, Abdossattar Naqshbandi, (2019). Introduction and Stylistic and Semantic investigation of the Manuscript of Mullah Hamed Bisarani’s commentary on “Masnavi Manavi”, , 12(45), 223-241. magiran.com/p2032876
قهرمان شیری ، عبدالستار نقشبندی، معرفی نسخ خطی شرح ملا حامد بیسارانی بر مثنوی معنوی و بررسی محتوایی و سبکی آن. مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی، 1398؛ 12(45): 223-241. magiran.com/p2032876
Ghahraman Shiri, Abdossattar Naqshbandi, Introduction and Stylistic and Semantic investigation of the Manuscript of Mullah Hamed Bisarani’s commentary on “Masnavi Manavi”, , 2019; 12(45): 223-241. magiran.com/p2032876
قهرمان شیری ، عبدالستار نقشبندی، "معرفی نسخ خطی شرح ملا حامد بیسارانی بر مثنوی معنوی و بررسی محتوایی و سبکی آن"، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی 12، شماره 45 (1398): 223-241. magiran.com/p2032876
Ghahraman Shiri, Abdossattar Naqshbandi, "Introduction and Stylistic and Semantic investigation of the Manuscript of Mullah Hamed Bisarani’s commentary on “Masnavi Manavi”", 12, no.45 (2019): 223-241. magiran.com/p2032876
قهرمان شیری ، عبدالستار نقشبندی، (1398). 'معرفی نسخ خطی شرح ملا حامد بیسارانی بر مثنوی معنوی و بررسی محتوایی و سبکی آن'، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی، 12(45)، صص.223-241. magiran.com/p2032876
Ghahraman Shiri, Abdossattar Naqshbandi, (2019). 'Introduction and Stylistic and Semantic investigation of the Manuscript of Mullah Hamed Bisarani’s commentary on “Masnavi Manavi”', , 12(45), pp.223-241. magiran.com/p2032876
قهرمان شیری ؛ عبدالستار نقشبندی. "معرفی نسخ خطی شرح ملا حامد بیسارانی بر مثنوی معنوی و بررسی محتوایی و سبکی آن". مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی، 12 ،45 ، 1398، 223-241. magiran.com/p2032876
Ghahraman Shiri; Abdossattar Naqshbandi. "Introduction and Stylistic and Semantic investigation of the Manuscript of Mullah Hamed Bisarani’s commentary on “Masnavi Manavi”", , 12, 45, 2019, 223-241. magiran.com/p2032876
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال