ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا زاهدی، اردشیر شایان نژاد، مهدی رشوند، (1398). ارزیابی ارزش حرارتی سوخت زیستی تولیدی از سامانه هیبرید خورشیدی-دیزل زیستی در شرایط مختلف آب و هوایی به کمک روش برخط دی الکتریک، نشریه سوخت و احتراق، 12(2)، 63-74. magiran.com/p2032961
Alireza Zahedi, Ardeshir Shayannejad, Mahdi Rashvand, (2019). Evaluation of heat value of biodiesels produced from solar collector-biofuel hybrid system by dielectric spectroscopy techniques, Fuel and Combustion, 12(2), 63-74. magiran.com/p2032961
علیرضا زاهدی، اردشیر شایان نژاد، مهدی رشوند، ارزیابی ارزش حرارتی سوخت زیستی تولیدی از سامانه هیبرید خورشیدی-دیزل زیستی در شرایط مختلف آب و هوایی به کمک روش برخط دی الکتریک. نشریه سوخت و احتراق، 1398؛ 12(2): 63-74. magiran.com/p2032961
Alireza Zahedi, Ardeshir Shayannejad, Mahdi Rashvand, Evaluation of heat value of biodiesels produced from solar collector-biofuel hybrid system by dielectric spectroscopy techniques, Fuel and Combustion, 2019; 12(2): 63-74. magiran.com/p2032961
علیرضا زاهدی، اردشیر شایان نژاد، مهدی رشوند، "ارزیابی ارزش حرارتی سوخت زیستی تولیدی از سامانه هیبرید خورشیدی-دیزل زیستی در شرایط مختلف آب و هوایی به کمک روش برخط دی الکتریک"، نشریه سوخت و احتراق 12، شماره 2 (1398): 63-74. magiran.com/p2032961
Alireza Zahedi, Ardeshir Shayannejad, Mahdi Rashvand, "Evaluation of heat value of biodiesels produced from solar collector-biofuel hybrid system by dielectric spectroscopy techniques", Fuel and Combustion 12, no.2 (2019): 63-74. magiran.com/p2032961
علیرضا زاهدی، اردشیر شایان نژاد، مهدی رشوند، (1398). 'ارزیابی ارزش حرارتی سوخت زیستی تولیدی از سامانه هیبرید خورشیدی-دیزل زیستی در شرایط مختلف آب و هوایی به کمک روش برخط دی الکتریک'، نشریه سوخت و احتراق، 12(2)، صص.63-74. magiran.com/p2032961
Alireza Zahedi, Ardeshir Shayannejad, Mahdi Rashvand, (2019). 'Evaluation of heat value of biodiesels produced from solar collector-biofuel hybrid system by dielectric spectroscopy techniques', Fuel and Combustion, 12(2), pp.63-74. magiran.com/p2032961
علیرضا زاهدی؛ اردشیر شایان نژاد؛ مهدی رشوند. "ارزیابی ارزش حرارتی سوخت زیستی تولیدی از سامانه هیبرید خورشیدی-دیزل زیستی در شرایط مختلف آب و هوایی به کمک روش برخط دی الکتریک". نشریه سوخت و احتراق، 12 ،2 ، 1398، 63-74. magiran.com/p2032961
Alireza Zahedi; Ardeshir Shayannejad; Mahdi Rashvand. "Evaluation of heat value of biodiesels produced from solar collector-biofuel hybrid system by dielectric spectroscopy techniques", Fuel and Combustion, 12, 2, 2019, 63-74. magiran.com/p2032961
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال