ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله خدابنده لو، گلنار مهران، هدی سادات محسنی، فهیمه رجبی، (1398). مطالعه تحلیلی توسعه حرفه ای در آموزش و پرورش پیش دبستانی: مروری بر تحقیقات انجام شده در طی 36 سال گذشته، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 15(1)، 7-26. magiran.com/p2033012
Rouhollah Khodabandelou, Golnar Mehran, Hoda Sadat Mohseni , Fahimeh Rajabi, (2019). An Analytical Study of Professional Development in Preschool Education: An overview of the research carried out over the past 36 years, Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 15(1), 7-26. magiran.com/p2033012
روح الله خدابنده لو، گلنار مهران، هدی سادات محسنی، فهیمه رجبی، مطالعه تحلیلی توسعه حرفه ای در آموزش و پرورش پیش دبستانی: مروری بر تحقیقات انجام شده در طی 36 سال گذشته. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 1398؛ 15(1): 7-26. magiran.com/p2033012
Rouhollah Khodabandelou, Golnar Mehran, Hoda Sadat Mohseni , Fahimeh Rajabi, An Analytical Study of Professional Development in Preschool Education: An overview of the research carried out over the past 36 years, Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 2019; 15(1): 7-26. magiran.com/p2033012
روح الله خدابنده لو، گلنار مهران، هدی سادات محسنی، فهیمه رجبی، "مطالعه تحلیلی توسعه حرفه ای در آموزش و پرورش پیش دبستانی: مروری بر تحقیقات انجام شده در طی 36 سال گذشته"، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی 15، شماره 1 (1398): 7-26. magiran.com/p2033012
Rouhollah Khodabandelou, Golnar Mehran, Hoda Sadat Mohseni , Fahimeh Rajabi, "An Analytical Study of Professional Development in Preschool Education: An overview of the research carried out over the past 36 years", Quarterly Journal of New Thoughts on Education 15, no.1 (2019): 7-26. magiran.com/p2033012
روح الله خدابنده لو، گلنار مهران، هدی سادات محسنی، فهیمه رجبی، (1398). 'مطالعه تحلیلی توسعه حرفه ای در آموزش و پرورش پیش دبستانی: مروری بر تحقیقات انجام شده در طی 36 سال گذشته'، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 15(1)، صص.7-26. magiran.com/p2033012
Rouhollah Khodabandelou, Golnar Mehran, Hoda Sadat Mohseni , Fahimeh Rajabi, (2019). 'An Analytical Study of Professional Development in Preschool Education: An overview of the research carried out over the past 36 years', Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 15(1), pp.7-26. magiran.com/p2033012
روح الله خدابنده لو؛ گلنار مهران؛ هدی سادات محسنی؛ فهیمه رجبی. "مطالعه تحلیلی توسعه حرفه ای در آموزش و پرورش پیش دبستانی: مروری بر تحقیقات انجام شده در طی 36 سال گذشته". فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 15 ،1 ، 1398، 7-26. magiran.com/p2033012
Rouhollah Khodabandelou; Golnar Mehran; Hoda Sadat Mohseni ; Fahimeh Rajabi. "An Analytical Study of Professional Development in Preschool Education: An overview of the research carried out over the past 36 years", Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 15, 1, 2019, 7-26. magiran.com/p2033012
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال