ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام گلشاهی، عباسعلی رستگار، داود فیض، عظیم زارعی، (1398). معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 15(1)، 135-160. magiran.com/p2033017
Behnam Golshahi, Abbas Ali Rastegar , Davood Feiz, Azim Zarei, (2019). The architecture of developing and supporting processes at elite’s community in the field of students, Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 15(1), 135-160. magiran.com/p2033017
بهنام گلشاهی، عباسعلی رستگار، داود فیض، عظیم زارعی، معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 1398؛ 15(1): 135-160. magiran.com/p2033017
Behnam Golshahi, Abbas Ali Rastegar , Davood Feiz, Azim Zarei, The architecture of developing and supporting processes at elite’s community in the field of students, Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 2019; 15(1): 135-160. magiran.com/p2033017
بهنام گلشاهی، عباسعلی رستگار، داود فیض، عظیم زارعی، "معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی"، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی 15، شماره 1 (1398): 135-160. magiran.com/p2033017
Behnam Golshahi, Abbas Ali Rastegar , Davood Feiz, Azim Zarei, "The architecture of developing and supporting processes at elite’s community in the field of students", Quarterly Journal of New Thoughts on Education 15, no.1 (2019): 135-160. magiran.com/p2033017
بهنام گلشاهی، عباسعلی رستگار، داود فیض، عظیم زارعی، (1398). 'معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی'، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 15(1)، صص.135-160. magiran.com/p2033017
Behnam Golshahi, Abbas Ali Rastegar , Davood Feiz, Azim Zarei, (2019). 'The architecture of developing and supporting processes at elite’s community in the field of students', Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 15(1), pp.135-160. magiran.com/p2033017
بهنام گلشاهی؛ عباسعلی رستگار؛ داود فیض؛ عظیم زارعی. "معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی". فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 15 ،1 ، 1398، 135-160. magiran.com/p2033017
Behnam Golshahi; Abbas Ali Rastegar ; Davood Feiz; Azim Zarei. "The architecture of developing and supporting processes at elite’s community in the field of students", Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 15, 1, 2019, 135-160. magiran.com/p2033017
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال