ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Hamid Reza Sanati, Akram Nakhaei, Azin Alizadehasl, Ali Zahed Mehr, Reza Kiani, Farshad Shakerian, Hamidreza Pouraliakbar, Ata Firouzi, Faranak Kargar, Maryam Moradian, Mohammad Mehdi Peighambari, (2019). Effects of Doxycycline on Left Ventricular Remodeling in Patients With Acute Anterior Myocardial Infarction Uundergoing Primary Angioplasty: A Randomized Clinical Trial, Iranian Heart Journal, 20(4), 22-30. magiran.com/p2033168
Hamid Reza Sanati, Akram Nakhaei, Azin Alizadehasl, Ali Zahed Mehr, Reza Kiani, Farshad Shakerian, Hamidreza Pouraliakbar, Ata Firouzi, Faranak Kargar, Maryam Moradian, Mohammad Mehdi Peighambari, Effects of Doxycycline on Left Ventricular Remodeling in Patients With Acute Anterior Myocardial Infarction Uundergoing Primary Angioplasty: A Randomized Clinical Trial, Iranian Heart Journal, 2019; 20(4): 22-30. magiran.com/p2033168
Hamid Reza Sanati, Akram Nakhaei, Azin Alizadehasl, Ali Zahed Mehr, Reza Kiani, Farshad Shakerian, Hamidreza Pouraliakbar, Ata Firouzi, Faranak Kargar, Maryam Moradian, Mohammad Mehdi Peighambari, "Effects of Doxycycline on Left Ventricular Remodeling in Patients With Acute Anterior Myocardial Infarction Uundergoing Primary Angioplasty: A Randomized Clinical Trial", Iranian Heart Journal 20, no.4 (2019): 22-30. magiran.com/p2033168
Hamid Reza Sanati, Akram Nakhaei, Azin Alizadehasl, Ali Zahed Mehr, Reza Kiani, Farshad Shakerian, Hamidreza Pouraliakbar, Ata Firouzi, Faranak Kargar, Maryam Moradian, Mohammad Mehdi Peighambari, (2019). 'Effects of Doxycycline on Left Ventricular Remodeling in Patients With Acute Anterior Myocardial Infarction Uundergoing Primary Angioplasty: A Randomized Clinical Trial', Iranian Heart Journal, 20(4), pp.22-30. magiran.com/p2033168
Hamid Reza Sanati; Akram Nakhaei; Azin Alizadehasl; Ali Zahed Mehr; Reza Kiani; Farshad Shakerian; Hamidreza Pouraliakbar; Ata Firouzi; Faranak Kargar; Maryam Moradian; Mohammad Mehdi Peighambari. "Effects of Doxycycline on Left Ventricular Remodeling in Patients With Acute Anterior Myocardial Infarction Uundergoing Primary Angioplasty: A Randomized Clinical Trial", Iranian Heart Journal, 20, 4, 2019, 22-30. magiran.com/p2033168
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال