ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن آزادبخت، مهشید جهانیان، علی اصغری، شهرام نوروزیه، (1398). تعیین نیرو و انرژی لازم برای جداسازی غوزه چهار رقم پنبه، مجله پژوهش های پنبه ایران، 7(1)، 57-70. magiran.com/p2033178
Mohsen Azadbakht , Mahshid Jahanian, Ali Asghari, Shahram Nowrozieh, (2019). Determination of boll picking force and energy in the four cotton variety, Iranian Journal of Cotton Researches, 7(1), 57-70. magiran.com/p2033178
محسن آزادبخت، مهشید جهانیان، علی اصغری، شهرام نوروزیه، تعیین نیرو و انرژی لازم برای جداسازی غوزه چهار رقم پنبه. مجله پژوهش های پنبه ایران، 1398؛ 7(1): 57-70. magiran.com/p2033178
Mohsen Azadbakht , Mahshid Jahanian, Ali Asghari, Shahram Nowrozieh, Determination of boll picking force and energy in the four cotton variety, Iranian Journal of Cotton Researches, 2019; 7(1): 57-70. magiran.com/p2033178
محسن آزادبخت، مهشید جهانیان، علی اصغری، شهرام نوروزیه، "تعیین نیرو و انرژی لازم برای جداسازی غوزه چهار رقم پنبه"، مجله پژوهش های پنبه ایران 7، شماره 1 (1398): 57-70. magiran.com/p2033178
Mohsen Azadbakht , Mahshid Jahanian, Ali Asghari, Shahram Nowrozieh, "Determination of boll picking force and energy in the four cotton variety", Iranian Journal of Cotton Researches 7, no.1 (2019): 57-70. magiran.com/p2033178
محسن آزادبخت، مهشید جهانیان، علی اصغری، شهرام نوروزیه، (1398). 'تعیین نیرو و انرژی لازم برای جداسازی غوزه چهار رقم پنبه'، مجله پژوهش های پنبه ایران، 7(1)، صص.57-70. magiran.com/p2033178
Mohsen Azadbakht , Mahshid Jahanian, Ali Asghari, Shahram Nowrozieh, (2019). 'Determination of boll picking force and energy in the four cotton variety', Iranian Journal of Cotton Researches, 7(1), pp.57-70. magiran.com/p2033178
محسن آزادبخت؛ مهشید جهانیان؛ علی اصغری؛ شهرام نوروزیه. "تعیین نیرو و انرژی لازم برای جداسازی غوزه چهار رقم پنبه". مجله پژوهش های پنبه ایران، 7 ،1 ، 1398، 57-70. magiran.com/p2033178
Mohsen Azadbakht ; Mahshid Jahanian; Ali Asghari; Shahram Nowrozieh. "Determination of boll picking force and energy in the four cotton variety", Iranian Journal of Cotton Researches, 7, 1, 2019, 57-70. magiran.com/p2033178
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال