ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید رضایی بنفشه، خلیل ولیزاده کامران، مینا محسن زاده، (1398). تعیین مکانهای بهینه احداث پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران در مناطق با خطر زلزله بالا (شمال تبریز)، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 23(68)، 111-132. magiran.com/p2033240
Majeid Rezaei Banafsheh, Kaleil Valizadeh, Mina Mohsenzadeh, (2019). Application of GIS in Multipurpose sites selection for high risk Earthquake area crisis management in (northern Tabriz), Journal of Geography and Planning, 23(68), 111-132. magiran.com/p2033240
مجید رضایی بنفشه، خلیل ولیزاده کامران، مینا محسن زاده، تعیین مکانهای بهینه احداث پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران در مناطق با خطر زلزله بالا (شمال تبریز). نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 1398؛ 23(68): 111-132. magiran.com/p2033240
Majeid Rezaei Banafsheh, Kaleil Valizadeh, Mina Mohsenzadeh, Application of GIS in Multipurpose sites selection for high risk Earthquake area crisis management in (northern Tabriz), Journal of Geography and Planning, 2019; 23(68): 111-132. magiran.com/p2033240
مجید رضایی بنفشه، خلیل ولیزاده کامران، مینا محسن زاده، "تعیین مکانهای بهینه احداث پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران در مناطق با خطر زلزله بالا (شمال تبریز)"، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 23، شماره 68 (1398): 111-132. magiran.com/p2033240
Majeid Rezaei Banafsheh, Kaleil Valizadeh, Mina Mohsenzadeh, "Application of GIS in Multipurpose sites selection for high risk Earthquake area crisis management in (northern Tabriz)", Journal of Geography and Planning 23, no.68 (2019): 111-132. magiran.com/p2033240
مجید رضایی بنفشه، خلیل ولیزاده کامران، مینا محسن زاده، (1398). 'تعیین مکانهای بهینه احداث پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران در مناطق با خطر زلزله بالا (شمال تبریز)'، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 23(68)، صص.111-132. magiran.com/p2033240
Majeid Rezaei Banafsheh, Kaleil Valizadeh, Mina Mohsenzadeh, (2019). 'Application of GIS in Multipurpose sites selection for high risk Earthquake area crisis management in (northern Tabriz)', Journal of Geography and Planning, 23(68), pp.111-132. magiran.com/p2033240
مجید رضایی بنفشه؛ خلیل ولیزاده کامران؛ مینا محسن زاده. "تعیین مکانهای بهینه احداث پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران در مناطق با خطر زلزله بالا (شمال تبریز)". نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 23 ،68 ، 1398، 111-132. magiran.com/p2033240
Majeid Rezaei Banafsheh; Kaleil Valizadeh; Mina Mohsenzadeh. "Application of GIS in Multipurpose sites selection for high risk Earthquake area crisis management in (northern Tabriz)", Journal of Geography and Planning, 23, 68, 2019, 111-132. magiran.com/p2033240
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال