ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد رومیانی، طاهره صادقلو، سروش صناعی مقدم، (1398). تحلیل نگرش و انتظارات روستائیان از فضاهای عمومی در راستای ارتقای کیفیت سرزندگی مطالعه موردی: دهستان دهدشت غربی- شهرستان کهگیلویه، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 23(68)، 133-154. magiran.com/p2033241
Ahmad Roumiani, Tahere Saddlebag, Soroush Sanaei Moghaddam, (2019). Analysis of attitudes and expectations of villagers from public spaces in order to improve the quality of vitality, Case study: Dehdasht gharbi Village, Kohgiluyeh Township, Journal of Geography and Planning, 23(68), 133-154. magiran.com/p2033241
احمد رومیانی، طاهره صادقلو، سروش صناعی مقدم، تحلیل نگرش و انتظارات روستائیان از فضاهای عمومی در راستای ارتقای کیفیت سرزندگی مطالعه موردی: دهستان دهدشت غربی- شهرستان کهگیلویه. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 1398؛ 23(68): 133-154. magiran.com/p2033241
Ahmad Roumiani, Tahere Saddlebag, Soroush Sanaei Moghaddam, Analysis of attitudes and expectations of villagers from public spaces in order to improve the quality of vitality, Case study: Dehdasht gharbi Village, Kohgiluyeh Township, Journal of Geography and Planning, 2019; 23(68): 133-154. magiran.com/p2033241
احمد رومیانی، طاهره صادقلو، سروش صناعی مقدم، "تحلیل نگرش و انتظارات روستائیان از فضاهای عمومی در راستای ارتقای کیفیت سرزندگی مطالعه موردی: دهستان دهدشت غربی- شهرستان کهگیلویه"، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 23، شماره 68 (1398): 133-154. magiran.com/p2033241
Ahmad Roumiani, Tahere Saddlebag, Soroush Sanaei Moghaddam, "Analysis of attitudes and expectations of villagers from public spaces in order to improve the quality of vitality, Case study: Dehdasht gharbi Village, Kohgiluyeh Township", Journal of Geography and Planning 23, no.68 (2019): 133-154. magiran.com/p2033241
احمد رومیانی، طاهره صادقلو، سروش صناعی مقدم، (1398). 'تحلیل نگرش و انتظارات روستائیان از فضاهای عمومی در راستای ارتقای کیفیت سرزندگی مطالعه موردی: دهستان دهدشت غربی- شهرستان کهگیلویه'، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 23(68)، صص.133-154. magiran.com/p2033241
Ahmad Roumiani, Tahere Saddlebag, Soroush Sanaei Moghaddam, (2019). 'Analysis of attitudes and expectations of villagers from public spaces in order to improve the quality of vitality, Case study: Dehdasht gharbi Village, Kohgiluyeh Township', Journal of Geography and Planning, 23(68), pp.133-154. magiran.com/p2033241
احمد رومیانی؛ طاهره صادقلو؛ سروش صناعی مقدم. "تحلیل نگرش و انتظارات روستائیان از فضاهای عمومی در راستای ارتقای کیفیت سرزندگی مطالعه موردی: دهستان دهدشت غربی- شهرستان کهگیلویه". نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 23 ،68 ، 1398، 133-154. magiran.com/p2033241
Ahmad Roumiani; Tahere Saddlebag; Soroush Sanaei Moghaddam. "Analysis of attitudes and expectations of villagers from public spaces in order to improve the quality of vitality, Case study: Dehdasht gharbi Village, Kohgiluyeh Township", Journal of Geography and Planning, 23, 68, 2019, 133-154. magiran.com/p2033241
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال