ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن گل پرور، محمد اکبری، (1398). اثر بخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد-شناختی رفتاری (ACT-CBT) و رویکرد آموزش مدیریت والدین (PMT) بر سرمایه عاطفی نوجوانان پسر مبتلا به سوء-استفاده جنسی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10(39)، 71-98. magiran.com/p2033291
Mohammad Akbari, (2019). The Effectiveness of Integrative Acceptance Commitment-Cognitive Behavioral Therapy (ACT-CBT) and Parent Management Training (PMT) on the Affective Capital of Adolescent Boy with Sexual Abuse, Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 10(39), 71-98. magiran.com/p2033291
محسن گل پرور، محمد اکبری، اثر بخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد-شناختی رفتاری (ACT-CBT) و رویکرد آموزش مدیریت والدین (PMT) بر سرمایه عاطفی نوجوانان پسر مبتلا به سوء-استفاده جنسی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 1398؛ 10(39): 71-98. magiran.com/p2033291
Mohammad Akbari, The Effectiveness of Integrative Acceptance Commitment-Cognitive Behavioral Therapy (ACT-CBT) and Parent Management Training (PMT) on the Affective Capital of Adolescent Boy with Sexual Abuse, Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 2019; 10(39): 71-98. magiran.com/p2033291
محسن گل پرور، محمد اکبری، "اثر بخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد-شناختی رفتاری (ACT-CBT) و رویکرد آموزش مدیریت والدین (PMT) بر سرمایه عاطفی نوجوانان پسر مبتلا به سوء-استفاده جنسی"، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی 10، شماره 39 (1398): 71-98. magiran.com/p2033291
Mohammad Akbari, "The Effectiveness of Integrative Acceptance Commitment-Cognitive Behavioral Therapy (ACT-CBT) and Parent Management Training (PMT) on the Affective Capital of Adolescent Boy with Sexual Abuse", Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy 10, no.39 (2019): 71-98. magiran.com/p2033291
محسن گل پرور، محمد اکبری، (1398). 'اثر بخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد-شناختی رفتاری (ACT-CBT) و رویکرد آموزش مدیریت والدین (PMT) بر سرمایه عاطفی نوجوانان پسر مبتلا به سوء-استفاده جنسی'، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10(39)، صص.71-98. magiran.com/p2033291
Mohammad Akbari, (2019). 'The Effectiveness of Integrative Acceptance Commitment-Cognitive Behavioral Therapy (ACT-CBT) and Parent Management Training (PMT) on the Affective Capital of Adolescent Boy with Sexual Abuse', Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 10(39), pp.71-98. magiran.com/p2033291
محسن گل پرور؛ محمد اکبری. "اثر بخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد-شناختی رفتاری (ACT-CBT) و رویکرد آموزش مدیریت والدین (PMT) بر سرمایه عاطفی نوجوانان پسر مبتلا به سوء-استفاده جنسی". فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10 ،39 ، 1398، 71-98. magiran.com/p2033291
Mohammad Akbari. "The Effectiveness of Integrative Acceptance Commitment-Cognitive Behavioral Therapy (ACT-CBT) and Parent Management Training (PMT) on the Affective Capital of Adolescent Boy with Sexual Abuse", Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 10, 39, 2019, 71-98. magiran.com/p2033291
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال