ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نیلی ، فریبرز باقری، حسین سلیمی، (1398). اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10(39)، 99-122. magiran.com/p2033292
Fariborz Bagheri, Zahra Nili, Hossein Salimi, (2019). Effectiveness of instructional plan of child-rearing with emphasis on choice theory on improvement of parent-child relationship and life-satisfaction of mothers, Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 10(39), 99-122. magiran.com/p2033292
زهرا نیلی ، فریبرز باقری، حسین سلیمی، اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 1398؛ 10(39): 99-122. magiran.com/p2033292
Fariborz Bagheri, Zahra Nili, Hossein Salimi, Effectiveness of instructional plan of child-rearing with emphasis on choice theory on improvement of parent-child relationship and life-satisfaction of mothers, Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 2019; 10(39): 99-122. magiran.com/p2033292
زهرا نیلی ، فریبرز باقری، حسین سلیمی، "اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران"، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی 10، شماره 39 (1398): 99-122. magiran.com/p2033292
Fariborz Bagheri, Zahra Nili, Hossein Salimi, "Effectiveness of instructional plan of child-rearing with emphasis on choice theory on improvement of parent-child relationship and life-satisfaction of mothers", Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy 10, no.39 (2019): 99-122. magiran.com/p2033292
زهرا نیلی ، فریبرز باقری، حسین سلیمی، (1398). 'اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران'، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10(39)، صص.99-122. magiran.com/p2033292
Fariborz Bagheri, Zahra Nili, Hossein Salimi, (2019). 'Effectiveness of instructional plan of child-rearing with emphasis on choice theory on improvement of parent-child relationship and life-satisfaction of mothers', Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 10(39), pp.99-122. magiran.com/p2033292
زهرا نیلی ؛ فریبرز باقری؛ حسین سلیمی. "اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران". فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10 ،39 ، 1398، 99-122. magiran.com/p2033292
Fariborz Bagheri; Zahra Nili; Hossein Salimi. "Effectiveness of instructional plan of child-rearing with emphasis on choice theory on improvement of parent-child relationship and life-satisfaction of mothers", Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 10, 39, 2019, 99-122. magiran.com/p2033292
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال