ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی بالی، (1398). بررسی سوگندهای سعدی در پرتو پارادایم بازی های زبانی، فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)، 11(2)، 31-52. magiran.com/p2033296
Ali Bali , (2019). Saadi's Swearing in the Light of the Paradigm of Language Games, Boostan Adab, 11(2), 31-52. magiran.com/p2033296
علی بالی، بررسی سوگندهای سعدی در پرتو پارادایم بازی های زبانی. فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)، 1398؛ 11(2): 31-52. magiran.com/p2033296
Ali Bali , Saadi's Swearing in the Light of the Paradigm of Language Games, Boostan Adab, 2019; 11(2): 31-52. magiran.com/p2033296
علی بالی، "بررسی سوگندهای سعدی در پرتو پارادایم بازی های زبانی"، فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب) 11، شماره 2 (1398): 31-52. magiran.com/p2033296
Ali Bali , "Saadi's Swearing in the Light of the Paradigm of Language Games", Boostan Adab 11, no.2 (2019): 31-52. magiran.com/p2033296
علی بالی، (1398). 'بررسی سوگندهای سعدی در پرتو پارادایم بازی های زبانی'، فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)، 11(2)، صص.31-52. magiran.com/p2033296
Ali Bali , (2019). 'Saadi's Swearing in the Light of the Paradigm of Language Games', Boostan Adab, 11(2), pp.31-52. magiran.com/p2033296
علی بالی. "بررسی سوگندهای سعدی در پرتو پارادایم بازی های زبانی". فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)، 11 ،2 ، 1398، 31-52. magiran.com/p2033296
Ali Bali . "Saadi's Swearing in the Light of the Paradigm of Language Games", Boostan Adab, 11, 2, 2019, 31-52. magiran.com/p2033296
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال