به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحیل رضایی، مرتضی خمیری، مهدی کاشانی نژاد، مهران اعلمی، مصطفی مظاهری، (1398). پتانسیل بتاگلوکان جهت بهبود کیفیت ماست سویا منجمد تحت شرایط مختلف دوره رساندن، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 15(3)، 1-12. magiran.com/p2033367
Morteza Khamiri, (2019). Potential of β-d- glucan to enhance physicochemical quality of frozen soy yogurt at different aging conditions, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15(3), 1-12. magiran.com/p2033367
راحیل رضایی، مرتضی خمیری، مهدی کاشانی نژاد، مهران اعلمی، مصطفی مظاهری، پتانسیل بتاگلوکان جهت بهبود کیفیت ماست سویا منجمد تحت شرایط مختلف دوره رساندن. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 15(3): 1-12. magiran.com/p2033367
Morteza Khamiri, Potential of β-d- glucan to enhance physicochemical quality of frozen soy yogurt at different aging conditions, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 2019; 15(3): 1-12. magiran.com/p2033367
راحیل رضایی، مرتضی خمیری، مهدی کاشانی نژاد، مهران اعلمی، مصطفی مظاهری، "پتانسیل بتاگلوکان جهت بهبود کیفیت ماست سویا منجمد تحت شرایط مختلف دوره رساندن"، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 15، شماره 3 (1398): 1-12. magiran.com/p2033367
Morteza Khamiri, "Potential of β-d- glucan to enhance physicochemical quality of frozen soy yogurt at different aging conditions", Iranian Food Science and Technology Research Journal 15, no.3 (2019): 1-12. magiran.com/p2033367
راحیل رضایی، مرتضی خمیری، مهدی کاشانی نژاد، مهران اعلمی، مصطفی مظاهری، (1398). 'پتانسیل بتاگلوکان جهت بهبود کیفیت ماست سویا منجمد تحت شرایط مختلف دوره رساندن'، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 15(3)، صص.1-12. magiran.com/p2033367
Morteza Khamiri, (2019). 'Potential of β-d- glucan to enhance physicochemical quality of frozen soy yogurt at different aging conditions', Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15(3), pp.1-12. magiran.com/p2033367
راحیل رضایی؛ مرتضی خمیری؛ مهدی کاشانی نژاد؛ مهران اعلمی؛ مصطفی مظاهری. "پتانسیل بتاگلوکان جهت بهبود کیفیت ماست سویا منجمد تحت شرایط مختلف دوره رساندن". نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 15 ،3 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2033367
Morteza Khamiri. "Potential of β-d- glucan to enhance physicochemical quality of frozen soy yogurt at different aging conditions", Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15, 3, 2019, 1-12. magiran.com/p2033367
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال