ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس بخشنده بالی، ابوذر نبویان، (1398). مروری انتقادی بر معناشناسی«تجرد» در مساله‏ ی تجرد نفس، نشریه پژوهش های عقلی نوین، 3(6)، 39-57. magiran.com/p2033452
Abbas Bakhshandehbali , Abozar Nabavian, (2019). A Critical Review of Incorporeality Semiotics in the Issue of Soul Incorporeality, Journal of New Intellectual Research, 3(6), 39-57. magiran.com/p2033452
عباس بخشنده بالی، ابوذر نبویان، مروری انتقادی بر معناشناسی«تجرد» در مساله‏ ی تجرد نفس. نشریه پژوهش های عقلی نوین، 1398؛ 3(6): 39-57. magiran.com/p2033452
Abbas Bakhshandehbali , Abozar Nabavian, A Critical Review of Incorporeality Semiotics in the Issue of Soul Incorporeality, Journal of New Intellectual Research, 2019; 3(6): 39-57. magiran.com/p2033452
عباس بخشنده بالی، ابوذر نبویان، "مروری انتقادی بر معناشناسی«تجرد» در مساله‏ ی تجرد نفس"، نشریه پژوهش های عقلی نوین 3، شماره 6 (1398): 39-57. magiran.com/p2033452
Abbas Bakhshandehbali , Abozar Nabavian, "A Critical Review of Incorporeality Semiotics in the Issue of Soul Incorporeality", Journal of New Intellectual Research 3, no.6 (2019): 39-57. magiran.com/p2033452
عباس بخشنده بالی، ابوذر نبویان، (1398). 'مروری انتقادی بر معناشناسی«تجرد» در مساله‏ ی تجرد نفس'، نشریه پژوهش های عقلی نوین، 3(6)، صص.39-57. magiran.com/p2033452
Abbas Bakhshandehbali , Abozar Nabavian, (2019). 'A Critical Review of Incorporeality Semiotics in the Issue of Soul Incorporeality', Journal of New Intellectual Research, 3(6), pp.39-57. magiran.com/p2033452
عباس بخشنده بالی؛ ابوذر نبویان. "مروری انتقادی بر معناشناسی«تجرد» در مساله‏ ی تجرد نفس". نشریه پژوهش های عقلی نوین، 3 ،6 ، 1398، 39-57. magiran.com/p2033452
Abbas Bakhshandehbali ; Abozar Nabavian. "A Critical Review of Incorporeality Semiotics in the Issue of Soul Incorporeality", Journal of New Intellectual Research, 3, 6, 2019, 39-57. magiran.com/p2033452
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال