ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن قاسم پور، پروین شناس وند، (1398). صورت بندی مفهوم «محبت» در سنت تفسیر عرفانی با تاکید بر دیدگاه فیض کاشانی، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، 7(2)، 11-30. magiran.com/p2033466
Mohsen Qasem Pour , Parvin Shenasvand, (2019). The issue of love in the religious and mystical literature, Journal of Quranic interpretation and language, 7(2), 11-30. magiran.com/p2033466
محسن قاسم پور، پروین شناس وند، صورت بندی مفهوم «محبت» در سنت تفسیر عرفانی با تاکید بر دیدگاه فیض کاشانی. پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، 1398؛ 7(2): 11-30. magiran.com/p2033466
Mohsen Qasem Pour , Parvin Shenasvand, The issue of love in the religious and mystical literature, Journal of Quranic interpretation and language, 2019; 7(2): 11-30. magiran.com/p2033466
محسن قاسم پور، پروین شناس وند، "صورت بندی مفهوم «محبت» در سنت تفسیر عرفانی با تاکید بر دیدگاه فیض کاشانی"، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن 7، شماره 2 (1398): 11-30. magiran.com/p2033466
Mohsen Qasem Pour , Parvin Shenasvand, "The issue of love in the religious and mystical literature", Journal of Quranic interpretation and language 7, no.2 (2019): 11-30. magiran.com/p2033466
محسن قاسم پور، پروین شناس وند، (1398). 'صورت بندی مفهوم «محبت» در سنت تفسیر عرفانی با تاکید بر دیدگاه فیض کاشانی'، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، 7(2)، صص.11-30. magiran.com/p2033466
Mohsen Qasem Pour , Parvin Shenasvand, (2019). 'The issue of love in the religious and mystical literature', Journal of Quranic interpretation and language, 7(2), pp.11-30. magiran.com/p2033466
محسن قاسم پور؛ پروین شناس وند. "صورت بندی مفهوم «محبت» در سنت تفسیر عرفانی با تاکید بر دیدگاه فیض کاشانی". پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، 7 ،2 ، 1398، 11-30. magiran.com/p2033466
Mohsen Qasem Pour ; Parvin Shenasvand. "The issue of love in the religious and mystical literature", Journal of Quranic interpretation and language, 7, 2, 2019, 11-30. magiran.com/p2033466
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال