ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید خدادادحسینی، نیلوفر سمیعی، پرویز احمدی، (1397). تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان؛ بررسی نقش ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند، مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 5(1)، 37-59. magiran.com/p2033541
Hamid Khodadad Hosseini , Niloofar Samiei, Parviz Ahmadi, (2018). The Effect of Social Media Marketing on Consumer Behavior; Investigating the Role of Brand Equity, Brand Relationship Quality and Attitude towards Brand, Journal of Consumer Behavior Studies, 5(1), 37-59. magiran.com/p2033541
حمید خدادادحسینی، نیلوفر سمیعی، پرویز احمدی، تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان؛ بررسی نقش ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند. مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 1397؛ 5(1): 37-59. magiran.com/p2033541
Hamid Khodadad Hosseini , Niloofar Samiei, Parviz Ahmadi, The Effect of Social Media Marketing on Consumer Behavior; Investigating the Role of Brand Equity, Brand Relationship Quality and Attitude towards Brand, Journal of Consumer Behavior Studies, 2018; 5(1): 37-59. magiran.com/p2033541
حمید خدادادحسینی، نیلوفر سمیعی، پرویز احمدی، "تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان؛ بررسی نقش ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند"، مجله مطالعات رفتار مصرف کننده 5، شماره 1 (1397): 37-59. magiran.com/p2033541
Hamid Khodadad Hosseini , Niloofar Samiei, Parviz Ahmadi, "The Effect of Social Media Marketing on Consumer Behavior; Investigating the Role of Brand Equity, Brand Relationship Quality and Attitude towards Brand", Journal of Consumer Behavior Studies 5, no.1 (2018): 37-59. magiran.com/p2033541
حمید خدادادحسینی، نیلوفر سمیعی، پرویز احمدی، (1397). 'تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان؛ بررسی نقش ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند'، مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 5(1)، صص.37-59. magiran.com/p2033541
Hamid Khodadad Hosseini , Niloofar Samiei, Parviz Ahmadi, (2018). 'The Effect of Social Media Marketing on Consumer Behavior; Investigating the Role of Brand Equity, Brand Relationship Quality and Attitude towards Brand', Journal of Consumer Behavior Studies, 5(1), pp.37-59. magiran.com/p2033541
حمید خدادادحسینی؛ نیلوفر سمیعی؛ پرویز احمدی. "تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان؛ بررسی نقش ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند". مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 5 ،1 ، 1397، 37-59. magiran.com/p2033541
Hamid Khodadad Hosseini ; Niloofar Samiei; Parviz Ahmadi. "The Effect of Social Media Marketing on Consumer Behavior; Investigating the Role of Brand Equity, Brand Relationship Quality and Attitude towards Brand", Journal of Consumer Behavior Studies, 5, 1, 2018, 37-59. magiran.com/p2033541
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال