ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملیکا سادات شیرازی، مصطفی قاضی زاده، (1397). تاثیر تصویرذهنی مشتریان از مرکز خرید و تجانس تصویر فردی بر وفاداری و سهم خرید آنان با نقش تعدیلگری محیط (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار در استان تهران)، مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 5(1)، 61-79. magiran.com/p2033542
Melika Sadat Shirazi , Mostafa Ghazizadeh, (2018). The effect of the customer's perception of the shopping center and the individual image on their loyalty and their contribution to the role of environmental moderation(Case study: HyperStar chain customers in Tehran province), Journal of Consumer Behavior Studies, 5(1), 61-79. magiran.com/p2033542
ملیکا سادات شیرازی، مصطفی قاضی زاده، تاثیر تصویرذهنی مشتریان از مرکز خرید و تجانس تصویر فردی بر وفاداری و سهم خرید آنان با نقش تعدیلگری محیط (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار در استان تهران). مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 1397؛ 5(1): 61-79. magiran.com/p2033542
Melika Sadat Shirazi , Mostafa Ghazizadeh, The effect of the customer's perception of the shopping center and the individual image on their loyalty and their contribution to the role of environmental moderation(Case study: HyperStar chain customers in Tehran province), Journal of Consumer Behavior Studies, 2018; 5(1): 61-79. magiran.com/p2033542
ملیکا سادات شیرازی، مصطفی قاضی زاده، "تاثیر تصویرذهنی مشتریان از مرکز خرید و تجانس تصویر فردی بر وفاداری و سهم خرید آنان با نقش تعدیلگری محیط (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار در استان تهران)"، مجله مطالعات رفتار مصرف کننده 5، شماره 1 (1397): 61-79. magiran.com/p2033542
Melika Sadat Shirazi , Mostafa Ghazizadeh, "The effect of the customer's perception of the shopping center and the individual image on their loyalty and their contribution to the role of environmental moderation(Case study: HyperStar chain customers in Tehran province)", Journal of Consumer Behavior Studies 5, no.1 (2018): 61-79. magiran.com/p2033542
ملیکا سادات شیرازی، مصطفی قاضی زاده، (1397). 'تاثیر تصویرذهنی مشتریان از مرکز خرید و تجانس تصویر فردی بر وفاداری و سهم خرید آنان با نقش تعدیلگری محیط (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار در استان تهران)'، مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 5(1)، صص.61-79. magiran.com/p2033542
Melika Sadat Shirazi , Mostafa Ghazizadeh, (2018). 'The effect of the customer's perception of the shopping center and the individual image on their loyalty and their contribution to the role of environmental moderation(Case study: HyperStar chain customers in Tehran province)', Journal of Consumer Behavior Studies, 5(1), pp.61-79. magiran.com/p2033542
ملیکا سادات شیرازی؛ مصطفی قاضی زاده. "تاثیر تصویرذهنی مشتریان از مرکز خرید و تجانس تصویر فردی بر وفاداری و سهم خرید آنان با نقش تعدیلگری محیط (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار در استان تهران)". مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 5 ،1 ، 1397، 61-79. magiran.com/p2033542
Melika Sadat Shirazi ; Mostafa Ghazizadeh. "The effect of the customer's perception of the shopping center and the individual image on their loyalty and their contribution to the role of environmental moderation(Case study: HyperStar chain customers in Tehran province)", Journal of Consumer Behavior Studies, 5, 1, 2018, 61-79. magiran.com/p2033542
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال