ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید مهدیه، چیمن سلیمانی، (1397). رابطه بین اطلاعات مندرج بر بسته بندی و رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مواد غذایی)، مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 5(1)، 81-99. magiran.com/p2033543
Omid Mahdieh , Chiman Solimani, (2018). Relationship between Packaging Information and Consumer Purchase Behavior(Food Products as a Case Study), Journal of Consumer Behavior Studies, 5(1), 81-99. magiran.com/p2033543
امید مهدیه، چیمن سلیمانی، رابطه بین اطلاعات مندرج بر بسته بندی و رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مواد غذایی). مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 1397؛ 5(1): 81-99. magiran.com/p2033543
Omid Mahdieh , Chiman Solimani, Relationship between Packaging Information and Consumer Purchase Behavior(Food Products as a Case Study), Journal of Consumer Behavior Studies, 2018; 5(1): 81-99. magiran.com/p2033543
امید مهدیه، چیمن سلیمانی، "رابطه بین اطلاعات مندرج بر بسته بندی و رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مواد غذایی)"، مجله مطالعات رفتار مصرف کننده 5، شماره 1 (1397): 81-99. magiran.com/p2033543
Omid Mahdieh , Chiman Solimani, "Relationship between Packaging Information and Consumer Purchase Behavior(Food Products as a Case Study)", Journal of Consumer Behavior Studies 5, no.1 (2018): 81-99. magiran.com/p2033543
امید مهدیه، چیمن سلیمانی، (1397). 'رابطه بین اطلاعات مندرج بر بسته بندی و رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مواد غذایی)'، مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 5(1)، صص.81-99. magiran.com/p2033543
Omid Mahdieh , Chiman Solimani, (2018). 'Relationship between Packaging Information and Consumer Purchase Behavior(Food Products as a Case Study)', Journal of Consumer Behavior Studies, 5(1), pp.81-99. magiran.com/p2033543
امید مهدیه؛ چیمن سلیمانی. "رابطه بین اطلاعات مندرج بر بسته بندی و رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مواد غذایی)". مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 5 ،1 ، 1397، 81-99. magiran.com/p2033543
Omid Mahdieh ; Chiman Solimani. "Relationship between Packaging Information and Consumer Purchase Behavior(Food Products as a Case Study)", Journal of Consumer Behavior Studies, 5, 1, 2018, 81-99. magiran.com/p2033543
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال