ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا جلالی، حسن حیدری، حسین داودی، سیدعلی آل یاسین، (1398). مقایسه تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد هیجان مدار و رویکرد غنی سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین، مجله روان شناسی فرهنگی، 3(1)، 41-62. magiran.com/p2033655
Neda Jalali, Hasan Heydari , Hosein Davoudi, Seyed Ali Aleyasin, (2019). A Comparison between the Effectiveness of Training Intervention Based on Emotionally Focused Approach and Gottman’s Relationship Enrichment Approach on Women’s Marital Conflicts, journal of Cultural Psychology, 3(1), 41-62. magiran.com/p2033655
ندا جلالی، حسن حیدری، حسین داودی، سیدعلی آل یاسین، مقایسه تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد هیجان مدار و رویکرد غنی سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین. مجله روان شناسی فرهنگی، 1398؛ 3(1): 41-62. magiran.com/p2033655
Neda Jalali, Hasan Heydari , Hosein Davoudi, Seyed Ali Aleyasin, A Comparison between the Effectiveness of Training Intervention Based on Emotionally Focused Approach and Gottman’s Relationship Enrichment Approach on Women’s Marital Conflicts, journal of Cultural Psychology, 2019; 3(1): 41-62. magiran.com/p2033655
ندا جلالی، حسن حیدری، حسین داودی، سیدعلی آل یاسین، "مقایسه تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد هیجان مدار و رویکرد غنی سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین"، مجله روان شناسی فرهنگی 3، شماره 1 (1398): 41-62. magiran.com/p2033655
Neda Jalali, Hasan Heydari , Hosein Davoudi, Seyed Ali Aleyasin, "A Comparison between the Effectiveness of Training Intervention Based on Emotionally Focused Approach and Gottman’s Relationship Enrichment Approach on Women’s Marital Conflicts", journal of Cultural Psychology 3, no.1 (2019): 41-62. magiran.com/p2033655
ندا جلالی، حسن حیدری، حسین داودی، سیدعلی آل یاسین، (1398). 'مقایسه تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد هیجان مدار و رویکرد غنی سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین'، مجله روان شناسی فرهنگی، 3(1)، صص.41-62. magiran.com/p2033655
Neda Jalali, Hasan Heydari , Hosein Davoudi, Seyed Ali Aleyasin, (2019). 'A Comparison between the Effectiveness of Training Intervention Based on Emotionally Focused Approach and Gottman’s Relationship Enrichment Approach on Women’s Marital Conflicts', journal of Cultural Psychology, 3(1), pp.41-62. magiran.com/p2033655
ندا جلالی؛ حسن حیدری؛ حسین داودی؛ سیدعلی آل یاسین. "مقایسه تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد هیجان مدار و رویکرد غنی سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین". مجله روان شناسی فرهنگی، 3 ،1 ، 1398، 41-62. magiran.com/p2033655
Neda Jalali; Hasan Heydari ; Hosein Davoudi; Seyed Ali Aleyasin. "A Comparison between the Effectiveness of Training Intervention Based on Emotionally Focused Approach and Gottman’s Relationship Enrichment Approach on Women’s Marital Conflicts", journal of Cultural Psychology, 3, 1, 2019, 41-62. magiran.com/p2033655
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال