ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه زمانی، نادره زمانی، (1398). تحلیل بینامتنی «بلبل و مور» با «زنجره و مور» بر اساس رمزگان فرهنگی بارت، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 13(50)، 139-155. magiran.com/p2033677
Fatemeh Zamani, Nadereh Zamani, (2019). Intertextual Analysis of "nightingale and Ant" by Parvin E'tesami and "Cricket and Ant" by Jean de La Fontaine based on Roland Gérard Barthes' Cultural Semiotics, Comparative Literature Studies, 13(50), 139-155. magiran.com/p2033677
فاطمه زمانی، نادره زمانی، تحلیل بینامتنی «بلبل و مور» با «زنجره و مور» بر اساس رمزگان فرهنگی بارت. فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 1398؛ 13(50): 139-155. magiran.com/p2033677
Fatemeh Zamani, Nadereh Zamani, Intertextual Analysis of "nightingale and Ant" by Parvin E'tesami and "Cricket and Ant" by Jean de La Fontaine based on Roland Gérard Barthes' Cultural Semiotics, Comparative Literature Studies, 2019; 13(50): 139-155. magiran.com/p2033677
فاطمه زمانی، نادره زمانی، "تحلیل بینامتنی «بلبل و مور» با «زنجره و مور» بر اساس رمزگان فرهنگی بارت"، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی 13، شماره 50 (1398): 139-155. magiran.com/p2033677
Fatemeh Zamani, Nadereh Zamani, "Intertextual Analysis of "nightingale and Ant" by Parvin E'tesami and "Cricket and Ant" by Jean de La Fontaine based on Roland Gérard Barthes' Cultural Semiotics", Comparative Literature Studies 13, no.50 (2019): 139-155. magiran.com/p2033677
فاطمه زمانی، نادره زمانی، (1398). 'تحلیل بینامتنی «بلبل و مور» با «زنجره و مور» بر اساس رمزگان فرهنگی بارت'، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 13(50)، صص.139-155. magiran.com/p2033677
Fatemeh Zamani, Nadereh Zamani, (2019). 'Intertextual Analysis of "nightingale and Ant" by Parvin E'tesami and "Cricket and Ant" by Jean de La Fontaine based on Roland Gérard Barthes' Cultural Semiotics', Comparative Literature Studies, 13(50), pp.139-155. magiran.com/p2033677
فاطمه زمانی؛ نادره زمانی. "تحلیل بینامتنی «بلبل و مور» با «زنجره و مور» بر اساس رمزگان فرهنگی بارت". فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 13 ،50 ، 1398، 139-155. magiran.com/p2033677
Fatemeh Zamani; Nadereh Zamani. "Intertextual Analysis of "nightingale and Ant" by Parvin E'tesami and "Cricket and Ant" by Jean de La Fontaine based on Roland Gérard Barthes' Cultural Semiotics", Comparative Literature Studies, 13, 50, 2019, 139-155. magiran.com/p2033677
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال