ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد سلیمان زاده، داریوش رخ افروز، مرضیه اسدی ذاکر، مریم دستورپور، (1398). ارتباط نوبت کاری با ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در پرستاران بیمارستان های آبادان، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12(1)، 34-41. magiran.com/p2033784
Farhad Solymanzadeh, Darush Rokhafroz, Marziyeh Asadizaker, Maryam Dastoorpoor, (2019). The Relationship between Shift Work and Risk of Cardiovascular Diseases among Nurses Working in Hospitals of Abadan, Journal of Critical Care Nursing, 12(1), 34-41. magiran.com/p2033784
فرهاد سلیمان زاده، داریوش رخ افروز، مرضیه اسدی ذاکر، مریم دستورپور، ارتباط نوبت کاری با ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در پرستاران بیمارستان های آبادان. فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 1398؛ 12(1): 34-41. magiran.com/p2033784
Farhad Solymanzadeh, Darush Rokhafroz, Marziyeh Asadizaker, Maryam Dastoorpoor, The Relationship between Shift Work and Risk of Cardiovascular Diseases among Nurses Working in Hospitals of Abadan, Journal of Critical Care Nursing, 2019; 12(1): 34-41. magiran.com/p2033784
فرهاد سلیمان زاده، داریوش رخ افروز، مرضیه اسدی ذاکر، مریم دستورپور، "ارتباط نوبت کاری با ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در پرستاران بیمارستان های آبادان"، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه 12، شماره 1 (1398): 34-41. magiran.com/p2033784
Farhad Solymanzadeh, Darush Rokhafroz, Marziyeh Asadizaker, Maryam Dastoorpoor, "The Relationship between Shift Work and Risk of Cardiovascular Diseases among Nurses Working in Hospitals of Abadan", Journal of Critical Care Nursing 12, no.1 (2019): 34-41. magiran.com/p2033784
فرهاد سلیمان زاده، داریوش رخ افروز، مرضیه اسدی ذاکر، مریم دستورپور، (1398). 'ارتباط نوبت کاری با ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در پرستاران بیمارستان های آبادان'، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12(1)، صص.34-41. magiran.com/p2033784
Farhad Solymanzadeh, Darush Rokhafroz, Marziyeh Asadizaker, Maryam Dastoorpoor, (2019). 'The Relationship between Shift Work and Risk of Cardiovascular Diseases among Nurses Working in Hospitals of Abadan', Journal of Critical Care Nursing, 12(1), pp.34-41. magiran.com/p2033784
فرهاد سلیمان زاده؛ داریوش رخ افروز؛ مرضیه اسدی ذاکر؛ مریم دستورپور. "ارتباط نوبت کاری با ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در پرستاران بیمارستان های آبادان". فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12 ،1 ، 1398، 34-41. magiran.com/p2033784
Farhad Solymanzadeh; Darush Rokhafroz; Marziyeh Asadizaker; Maryam Dastoorpoor. "The Relationship between Shift Work and Risk of Cardiovascular Diseases among Nurses Working in Hospitals of Abadan", Journal of Critical Care Nursing, 12, 1, 2019, 34-41. magiran.com/p2033784
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال