ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Andrew Carl Miller، فرشید رحیمی بشر، امیر واحدیان عظیمی، (1398). تاثیر دینداری و معنویت بر بروز دلیریوم: اثری مغفول مانده، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12(1)، 1-3. magiran.com/p2033786
Andrew Carl Miller, Farshid Rahimibashar, Amir Vahedian, Azimi, (2019). Effect of religiosity and spirituality on the incidence of delirium: the neglected effect, Journal of Critical Care Nursing, 12(1), 1-3. magiran.com/p2033786
Andrew Carl Miller، فرشید رحیمی بشر، امیر واحدیان عظیمی، تاثیر دینداری و معنویت بر بروز دلیریوم: اثری مغفول مانده. فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 1398؛ 12(1): 1-3. magiran.com/p2033786
Andrew Carl Miller, Farshid Rahimibashar, Amir Vahedian, Azimi, Effect of religiosity and spirituality on the incidence of delirium: the neglected effect, Journal of Critical Care Nursing, 2019; 12(1): 1-3. magiran.com/p2033786
Andrew Carl Miller، فرشید رحیمی بشر، امیر واحدیان عظیمی، "تاثیر دینداری و معنویت بر بروز دلیریوم: اثری مغفول مانده"، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه 12، شماره 1 (1398): 1-3. magiran.com/p2033786
Andrew Carl Miller, Farshid Rahimibashar, Amir Vahedian, Azimi, "Effect of religiosity and spirituality on the incidence of delirium: the neglected effect", Journal of Critical Care Nursing 12, no.1 (2019): 1-3. magiran.com/p2033786
Andrew Carl Miller، فرشید رحیمی بشر، امیر واحدیان عظیمی، (1398). 'تاثیر دینداری و معنویت بر بروز دلیریوم: اثری مغفول مانده'، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12(1)، صص.1-3. magiran.com/p2033786
Andrew Carl Miller, Farshid Rahimibashar, Amir Vahedian, Azimi, (2019). 'Effect of religiosity and spirituality on the incidence of delirium: the neglected effect', Journal of Critical Care Nursing, 12(1), pp.1-3. magiran.com/p2033786
Andrew Carl Miller؛ فرشید رحیمی بشر؛ امیر واحدیان عظیمی. "تاثیر دینداری و معنویت بر بروز دلیریوم: اثری مغفول مانده". فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12 ،1 ، 1398، 1-3. magiran.com/p2033786
Andrew Carl Miller; Farshid Rahimibashar; Amir Vahedian; Azimi. "Effect of religiosity and spirituality on the incidence of delirium: the neglected effect", Journal of Critical Care Nursing, 12, 1, 2019, 1-3. magiran.com/p2033786
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال