ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد مرادی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، (1398). تاثیر مکمل یاری سیترولین مالات و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی نیتریک اکساید و عملکرد کشتی گیران مرد نخبه، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 6(1)، 7-14. magiran.com/p2033791
Mehrdad Moradi, Worya Tahmasebi , Mohammad Azizi, (2019). The Simultaneous Effect of Citrulline Malate Supplementation and HIIT Exercise Training on Nitric Oxide Serum Levels and Performance in Elite Male Wrestlers, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 6(1), 7-14. magiran.com/p2033791
مهرداد مرادی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، تاثیر مکمل یاری سیترولین مالات و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی نیتریک اکساید و عملکرد کشتی گیران مرد نخبه. نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 1398؛ 6(1): 7-14. magiran.com/p2033791
Mehrdad Moradi, Worya Tahmasebi , Mohammad Azizi, The Simultaneous Effect of Citrulline Malate Supplementation and HIIT Exercise Training on Nitric Oxide Serum Levels and Performance in Elite Male Wrestlers, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 2019; 6(1): 7-14. magiran.com/p2033791
مهرداد مرادی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، "تاثیر مکمل یاری سیترولین مالات و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی نیتریک اکساید و عملکرد کشتی گیران مرد نخبه"، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش 6، شماره 1 (1398): 7-14. magiran.com/p2033791
Mehrdad Moradi, Worya Tahmasebi , Mohammad Azizi, "The Simultaneous Effect of Citrulline Malate Supplementation and HIIT Exercise Training on Nitric Oxide Serum Levels and Performance in Elite Male Wrestlers", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology 6, no.1 (2019): 7-14. magiran.com/p2033791
مهرداد مرادی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، (1398). 'تاثیر مکمل یاری سیترولین مالات و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی نیتریک اکساید و عملکرد کشتی گیران مرد نخبه'، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 6(1)، صص.7-14. magiran.com/p2033791
Mehrdad Moradi, Worya Tahmasebi , Mohammad Azizi, (2019). 'The Simultaneous Effect of Citrulline Malate Supplementation and HIIT Exercise Training on Nitric Oxide Serum Levels and Performance in Elite Male Wrestlers', Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 6(1), pp.7-14. magiran.com/p2033791
مهرداد مرادی؛ وریا طهماسبی؛ محمد عزیزی. "تاثیر مکمل یاری سیترولین مالات و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی نیتریک اکساید و عملکرد کشتی گیران مرد نخبه". نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 6 ،1 ، 1398، 7-14. magiran.com/p2033791
Mehrdad Moradi; Worya Tahmasebi ; Mohammad Azizi. "The Simultaneous Effect of Citrulline Malate Supplementation and HIIT Exercise Training on Nitric Oxide Serum Levels and Performance in Elite Male Wrestlers", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 6, 1, 2019, 7-14. magiran.com/p2033791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال