ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عفت نقابی، حکیمه دبیران، ناهید اخوان کاظمی، (1398). کارکرد «تصویرپردازی دنیا» در سیر روایی «داستان سیاوش» با تاکید بر نظریه ژنت، مجله زبان و ادبیات فارسی، 27(86)، 235-258. magiran.com/p2033848
Effat Neghabi, Hakimeh Dabiran, Nahid Sadat Akhavan Kazemi, (2019). The Study of “the World as an Image” in the Narrative of “The story of Siavash” Using Genette’s Theory, Half-Yearly Persian Language and Literature , 27(86), 235-258. magiran.com/p2033848
عفت نقابی، حکیمه دبیران، ناهید اخوان کاظمی، کارکرد «تصویرپردازی دنیا» در سیر روایی «داستان سیاوش» با تاکید بر نظریه ژنت. مجله زبان و ادبیات فارسی، 1398؛ 27(86): 235-258. magiran.com/p2033848
Effat Neghabi, Hakimeh Dabiran, Nahid Sadat Akhavan Kazemi, The Study of “the World as an Image” in the Narrative of “The story of Siavash” Using Genette’s Theory, Half-Yearly Persian Language and Literature , 2019; 27(86): 235-258. magiran.com/p2033848
عفت نقابی، حکیمه دبیران، ناهید اخوان کاظمی، "کارکرد «تصویرپردازی دنیا» در سیر روایی «داستان سیاوش» با تاکید بر نظریه ژنت"، مجله زبان و ادبیات فارسی 27، شماره 86 (1398): 235-258. magiran.com/p2033848
Effat Neghabi, Hakimeh Dabiran, Nahid Sadat Akhavan Kazemi, "The Study of “the World as an Image” in the Narrative of “The story of Siavash” Using Genette’s Theory", Half-Yearly Persian Language and Literature 27, no.86 (2019): 235-258. magiran.com/p2033848
عفت نقابی، حکیمه دبیران، ناهید اخوان کاظمی، (1398). 'کارکرد «تصویرپردازی دنیا» در سیر روایی «داستان سیاوش» با تاکید بر نظریه ژنت'، مجله زبان و ادبیات فارسی، 27(86)، صص.235-258. magiran.com/p2033848
Effat Neghabi, Hakimeh Dabiran, Nahid Sadat Akhavan Kazemi, (2019). 'The Study of “the World as an Image” in the Narrative of “The story of Siavash” Using Genette’s Theory', Half-Yearly Persian Language and Literature , 27(86), pp.235-258. magiran.com/p2033848
عفت نقابی؛ حکیمه دبیران؛ ناهید اخوان کاظمی. "کارکرد «تصویرپردازی دنیا» در سیر روایی «داستان سیاوش» با تاکید بر نظریه ژنت". مجله زبان و ادبیات فارسی، 27 ،86 ، 1398، 235-258. magiran.com/p2033848
Effat Neghabi; Hakimeh Dabiran; Nahid Sadat Akhavan Kazemi. "The Study of “the World as an Image” in the Narrative of “The story of Siavash” Using Genette’s Theory", Half-Yearly Persian Language and Literature , 27, 86, 2019, 235-258. magiran.com/p2033848
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال