ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان دهقانی ناژوانی، ناصر شمس اسفندآبادی، ابوالفضل شیرازی، ابراهیم احمدی، علی کدیور، (1398). معرفی ژن های مرجع برای تجزیه و تحلیل یافته های RT-qPCR در اسپرم منجمد نریان، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 13(1)، 67-77. magiran.com/p2033931
Dehghani Nazhvani Ehsan, Naser Shams Esfandabadi, Abolfazl Shirazi, Ebrahim Ahmadi, Ali Kadivar, (2019). Introduction of Reference Genes for Quantitative Real-Time PCR Data Normalization in Cryopreserved Stallion Sperm, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 13(1), 67-77. magiran.com/p2033931
احسان دهقانی ناژوانی، ناصر شمس اسفندآبادی، ابوالفضل شیرازی، ابراهیم احمدی، علی کدیور، معرفی ژن های مرجع برای تجزیه و تحلیل یافته های RT-qPCR در اسپرم منجمد نریان. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1398؛ 13(1): 67-77. magiran.com/p2033931
Dehghani Nazhvani Ehsan, Naser Shams Esfandabadi, Abolfazl Shirazi, Ebrahim Ahmadi, Ali Kadivar, Introduction of Reference Genes for Quantitative Real-Time PCR Data Normalization in Cryopreserved Stallion Sperm, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2019; 13(1): 67-77. magiran.com/p2033931
احسان دهقانی ناژوانی، ناصر شمس اسفندآبادی، ابوالفضل شیرازی، ابراهیم احمدی، علی کدیور، "معرفی ژن های مرجع برای تجزیه و تحلیل یافته های RT-qPCR در اسپرم منجمد نریان"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 13، شماره 1 (1398): 67-77. magiran.com/p2033931
Dehghani Nazhvani Ehsan, Naser Shams Esfandabadi, Abolfazl Shirazi, Ebrahim Ahmadi, Ali Kadivar, "Introduction of Reference Genes for Quantitative Real-Time PCR Data Normalization in Cryopreserved Stallion Sperm", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 13, no.1 (2019): 67-77. magiran.com/p2033931
احسان دهقانی ناژوانی، ناصر شمس اسفندآبادی، ابوالفضل شیرازی، ابراهیم احمدی، علی کدیور، (1398). 'معرفی ژن های مرجع برای تجزیه و تحلیل یافته های RT-qPCR در اسپرم منجمد نریان'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 13(1)، صص.67-77. magiran.com/p2033931
Dehghani Nazhvani Ehsan, Naser Shams Esfandabadi, Abolfazl Shirazi, Ebrahim Ahmadi, Ali Kadivar, (2019). 'Introduction of Reference Genes for Quantitative Real-Time PCR Data Normalization in Cryopreserved Stallion Sperm', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 13(1), pp.67-77. magiran.com/p2033931
احسان دهقانی ناژوانی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ ابوالفضل شیرازی؛ ابراهیم احمدی؛ علی کدیور. "معرفی ژن های مرجع برای تجزیه و تحلیل یافته های RT-qPCR در اسپرم منجمد نریان". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 13 ،1 ، 1398، 67-77. magiran.com/p2033931
Dehghani Nazhvani Ehsan; Naser Shams Esfandabadi; Abolfazl Shirazi; Ebrahim Ahmadi; Ali Kadivar. "Introduction of Reference Genes for Quantitative Real-Time PCR Data Normalization in Cryopreserved Stallion Sperm", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 13, 1, 2019, 67-77. magiran.com/p2033931
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال