ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم احمدی، حسن نظری، نجمه داودیان، (1398). ارزیابی تاثیر غلظت های مختلف گلیسرول و دمای ذوب در فرایند انجماد و ذوب اسپرم-های اپیدیدیمی قوچ، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 13(1)، 89-97. magiran.com/p2033933
Ebrahim Ahmadi, Hassan Nazari, Najmeh Davvodian, (2019). Evaluating the effects of different concentrations of glycerol and thawing temperatures in the process of ram epididymal spermatozoa cryopreservation, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 13(1), 89-97. magiran.com/p2033933
ابراهیم احمدی، حسن نظری، نجمه داودیان، ارزیابی تاثیر غلظت های مختلف گلیسرول و دمای ذوب در فرایند انجماد و ذوب اسپرم-های اپیدیدیمی قوچ. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1398؛ 13(1): 89-97. magiran.com/p2033933
Ebrahim Ahmadi, Hassan Nazari, Najmeh Davvodian, Evaluating the effects of different concentrations of glycerol and thawing temperatures in the process of ram epididymal spermatozoa cryopreservation, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2019; 13(1): 89-97. magiran.com/p2033933
ابراهیم احمدی، حسن نظری، نجمه داودیان، "ارزیابی تاثیر غلظت های مختلف گلیسرول و دمای ذوب در فرایند انجماد و ذوب اسپرم-های اپیدیدیمی قوچ"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 13، شماره 1 (1398): 89-97. magiran.com/p2033933
Ebrahim Ahmadi, Hassan Nazari, Najmeh Davvodian, "Evaluating the effects of different concentrations of glycerol and thawing temperatures in the process of ram epididymal spermatozoa cryopreservation", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 13, no.1 (2019): 89-97. magiran.com/p2033933
ابراهیم احمدی، حسن نظری، نجمه داودیان، (1398). 'ارزیابی تاثیر غلظت های مختلف گلیسرول و دمای ذوب در فرایند انجماد و ذوب اسپرم-های اپیدیدیمی قوچ'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 13(1)، صص.89-97. magiran.com/p2033933
Ebrahim Ahmadi, Hassan Nazari, Najmeh Davvodian, (2019). 'Evaluating the effects of different concentrations of glycerol and thawing temperatures in the process of ram epididymal spermatozoa cryopreservation', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 13(1), pp.89-97. magiran.com/p2033933
ابراهیم احمدی؛ حسن نظری؛ نجمه داودیان. "ارزیابی تاثیر غلظت های مختلف گلیسرول و دمای ذوب در فرایند انجماد و ذوب اسپرم-های اپیدیدیمی قوچ". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 13 ،1 ، 1398، 89-97. magiran.com/p2033933
Ebrahim Ahmadi; Hassan Nazari; Najmeh Davvodian. "Evaluating the effects of different concentrations of glycerol and thawing temperatures in the process of ram epididymal spermatozoa cryopreservation", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 13, 1, 2019, 89-97. magiran.com/p2033933
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال