ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس سادات مطهری، محبوبه فرامرزی، مرجان احمد شیروانی، افسانه بختیاری، شبنم امیدوار، فاطمه باکویی، فاطمه نصیری ، (1398). تاثیر مشاوره با مدل اطلاعات- انگیزش رفتاری بر سبکزندگی ارتقا دهنده سلامت و بهزیستی روانی زنان باردار چاق و دارای اضافه وزن: کارآزمایی بالینی تصادفی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(177)، 99-110. magiran.com/p2033984
Narges Sadat Motahari, Mahbobeh Faramarzi, Marjan Ahmad Shirvani, Afsaneh Bakhtiari, Shabnam Omidvar, Fatemeh Bakouei, Fatemeh Nasiri , (2019). Effect of Counseling based on Information-Behavioral Motivation Model on Health Promoting Lifestyle Behaviors and Psychological Well-being in Obese and Overweight Pregnant Women: A Randomized Clinical Trial, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(177), 99-110. magiran.com/p2033984
نرگس سادات مطهری، محبوبه فرامرزی، مرجان احمد شیروانی، افسانه بختیاری، شبنم امیدوار، فاطمه باکویی، فاطمه نصیری ، تاثیر مشاوره با مدل اطلاعات- انگیزش رفتاری بر سبکزندگی ارتقا دهنده سلامت و بهزیستی روانی زنان باردار چاق و دارای اضافه وزن: کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(177): 99-110. magiran.com/p2033984
Narges Sadat Motahari, Mahbobeh Faramarzi, Marjan Ahmad Shirvani, Afsaneh Bakhtiari, Shabnam Omidvar, Fatemeh Bakouei, Fatemeh Nasiri , Effect of Counseling based on Information-Behavioral Motivation Model on Health Promoting Lifestyle Behaviors and Psychological Well-being in Obese and Overweight Pregnant Women: A Randomized Clinical Trial, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(177): 99-110. magiran.com/p2033984
نرگس سادات مطهری، محبوبه فرامرزی، مرجان احمد شیروانی، افسانه بختیاری، شبنم امیدوار، فاطمه باکویی، فاطمه نصیری ، "تاثیر مشاوره با مدل اطلاعات- انگیزش رفتاری بر سبکزندگی ارتقا دهنده سلامت و بهزیستی روانی زنان باردار چاق و دارای اضافه وزن: کارآزمایی بالینی تصادفی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 177 (1398): 99-110. magiran.com/p2033984
Narges Sadat Motahari, Mahbobeh Faramarzi, Marjan Ahmad Shirvani, Afsaneh Bakhtiari, Shabnam Omidvar, Fatemeh Bakouei, Fatemeh Nasiri , "Effect of Counseling based on Information-Behavioral Motivation Model on Health Promoting Lifestyle Behaviors and Psychological Well-being in Obese and Overweight Pregnant Women: A Randomized Clinical Trial", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.177 (2019): 99-110. magiran.com/p2033984
نرگس سادات مطهری، محبوبه فرامرزی، مرجان احمد شیروانی، افسانه بختیاری، شبنم امیدوار، فاطمه باکویی، فاطمه نصیری ، (1398). 'تاثیر مشاوره با مدل اطلاعات- انگیزش رفتاری بر سبکزندگی ارتقا دهنده سلامت و بهزیستی روانی زنان باردار چاق و دارای اضافه وزن: کارآزمایی بالینی تصادفی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(177)، صص.99-110. magiran.com/p2033984
Narges Sadat Motahari, Mahbobeh Faramarzi, Marjan Ahmad Shirvani, Afsaneh Bakhtiari, Shabnam Omidvar, Fatemeh Bakouei, Fatemeh Nasiri , (2019). 'Effect of Counseling based on Information-Behavioral Motivation Model on Health Promoting Lifestyle Behaviors and Psychological Well-being in Obese and Overweight Pregnant Women: A Randomized Clinical Trial', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(177), pp.99-110. magiran.com/p2033984
نرگس سادات مطهری؛ محبوبه فرامرزی؛ مرجان احمد شیروانی؛ افسانه بختیاری؛ شبنم امیدوار؛ فاطمه باکویی؛ فاطمه نصیری . "تاثیر مشاوره با مدل اطلاعات- انگیزش رفتاری بر سبکزندگی ارتقا دهنده سلامت و بهزیستی روانی زنان باردار چاق و دارای اضافه وزن: کارآزمایی بالینی تصادفی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،177 ، 1398، 99-110. magiran.com/p2033984
Narges Sadat Motahari; Mahbobeh Faramarzi; Marjan Ahmad Shirvani; Afsaneh Bakhtiari; Shabnam Omidvar; Fatemeh Bakouei; Fatemeh Nasiri . "Effect of Counseling based on Information-Behavioral Motivation Model on Health Promoting Lifestyle Behaviors and Psychological Well-being in Obese and Overweight Pregnant Women: A Randomized Clinical Trial", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 177, 2019, 99-110. magiran.com/p2033984
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال