ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه ارژنگ نژاد، غلامرضا قدمی، عباس مرادیان، محمد پوستی، (1398). بررسی سنگ نگاری، زمین شیمی و تعیین دما و فشار تبلور کانی های پیروکسن و پلاژیوکلاز در دایک های دیابازی و لامپروفیری قطعه جوپار در جنوب کرمان، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 27(3)، 707-722. magiran.com/p2034348
fzrzaneh Arzhangnezhad, gholam reza Ghadami, ababs Moradian, mohammd Poosti, (2019). Petrography, geochemistry and determination of temperature and pressure of crystallization of pyroxene and plagioclase minerals in diabasic and lamprophyre dykes of Jupar block (south of Kerman), Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 27(3), 707-722. magiran.com/p2034348
فرزانه ارژنگ نژاد، غلامرضا قدمی، عباس مرادیان، محمد پوستی، بررسی سنگ نگاری، زمین شیمی و تعیین دما و فشار تبلور کانی های پیروکسن و پلاژیوکلاز در دایک های دیابازی و لامپروفیری قطعه جوپار در جنوب کرمان. مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1398؛ 27(3): 707-722. magiran.com/p2034348
fzrzaneh Arzhangnezhad, gholam reza Ghadami, ababs Moradian, mohammd Poosti, Petrography, geochemistry and determination of temperature and pressure of crystallization of pyroxene and plagioclase minerals in diabasic and lamprophyre dykes of Jupar block (south of Kerman), Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2019; 27(3): 707-722. magiran.com/p2034348
فرزانه ارژنگ نژاد، غلامرضا قدمی، عباس مرادیان، محمد پوستی، "بررسی سنگ نگاری، زمین شیمی و تعیین دما و فشار تبلور کانی های پیروکسن و پلاژیوکلاز در دایک های دیابازی و لامپروفیری قطعه جوپار در جنوب کرمان"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 27، شماره 3 (1398): 707-722. magiran.com/p2034348
fzrzaneh Arzhangnezhad, gholam reza Ghadami, ababs Moradian, mohammd Poosti, "Petrography, geochemistry and determination of temperature and pressure of crystallization of pyroxene and plagioclase minerals in diabasic and lamprophyre dykes of Jupar block (south of Kerman)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 27, no.3 (2019): 707-722. magiran.com/p2034348
فرزانه ارژنگ نژاد، غلامرضا قدمی، عباس مرادیان، محمد پوستی، (1398). 'بررسی سنگ نگاری، زمین شیمی و تعیین دما و فشار تبلور کانی های پیروکسن و پلاژیوکلاز در دایک های دیابازی و لامپروفیری قطعه جوپار در جنوب کرمان'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 27(3)، صص.707-722. magiran.com/p2034348
fzrzaneh Arzhangnezhad, gholam reza Ghadami, ababs Moradian, mohammd Poosti, (2019). 'Petrography, geochemistry and determination of temperature and pressure of crystallization of pyroxene and plagioclase minerals in diabasic and lamprophyre dykes of Jupar block (south of Kerman)', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 27(3), pp.707-722. magiran.com/p2034348
فرزانه ارژنگ نژاد؛ غلامرضا قدمی؛ عباس مرادیان؛ محمد پوستی. "بررسی سنگ نگاری، زمین شیمی و تعیین دما و فشار تبلور کانی های پیروکسن و پلاژیوکلاز در دایک های دیابازی و لامپروفیری قطعه جوپار در جنوب کرمان". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 27 ،3 ، 1398، 707-722. magiran.com/p2034348
fzrzaneh Arzhangnezhad; gholam reza Ghadami; ababs Moradian; mohammd Poosti. "Petrography, geochemistry and determination of temperature and pressure of crystallization of pyroxene and plagioclase minerals in diabasic and lamprophyre dykes of Jupar block (south of Kerman)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 27, 3, 2019, 707-722. magiran.com/p2034348
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال