ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده نفیسه هدایتی خرق، حبیب الله قاسمی، زکیه کاظمی حسنوند، (1398). شیمی کانی و شرایط فیزیکی تبلور در توده های دیوریتی کرتاسه پسین فیلشور و گفت، جنوب غرب سبزوار، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 27(3)، 667-682. magiran.com/p2034351
Seyedeh Nafiseh Hedayaty Kharagh, Habiballah Ghasemi, Zakiyeh Kazemi Hassanvand, (2019). Mineral chemistry and physical conditions of crystallization in Filshour and Goft dioritic intrusions, Southwest of Sabzevar, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 27(3), 667-682. magiran.com/p2034351
سیده نفیسه هدایتی خرق، حبیب الله قاسمی، زکیه کاظمی حسنوند، شیمی کانی و شرایط فیزیکی تبلور در توده های دیوریتی کرتاسه پسین فیلشور و گفت، جنوب غرب سبزوار. مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1398؛ 27(3): 667-682. magiran.com/p2034351
Seyedeh Nafiseh Hedayaty Kharagh, Habiballah Ghasemi, Zakiyeh Kazemi Hassanvand, Mineral chemistry and physical conditions of crystallization in Filshour and Goft dioritic intrusions, Southwest of Sabzevar, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2019; 27(3): 667-682. magiran.com/p2034351
سیده نفیسه هدایتی خرق، حبیب الله قاسمی، زکیه کاظمی حسنوند، "شیمی کانی و شرایط فیزیکی تبلور در توده های دیوریتی کرتاسه پسین فیلشور و گفت، جنوب غرب سبزوار"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 27، شماره 3 (1398): 667-682. magiran.com/p2034351
Seyedeh Nafiseh Hedayaty Kharagh, Habiballah Ghasemi, Zakiyeh Kazemi Hassanvand, "Mineral chemistry and physical conditions of crystallization in Filshour and Goft dioritic intrusions, Southwest of Sabzevar", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 27, no.3 (2019): 667-682. magiran.com/p2034351
سیده نفیسه هدایتی خرق، حبیب الله قاسمی، زکیه کاظمی حسنوند، (1398). 'شیمی کانی و شرایط فیزیکی تبلور در توده های دیوریتی کرتاسه پسین فیلشور و گفت، جنوب غرب سبزوار'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 27(3)، صص.667-682. magiran.com/p2034351
Seyedeh Nafiseh Hedayaty Kharagh, Habiballah Ghasemi, Zakiyeh Kazemi Hassanvand, (2019). 'Mineral chemistry and physical conditions of crystallization in Filshour and Goft dioritic intrusions, Southwest of Sabzevar', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 27(3), pp.667-682. magiran.com/p2034351
سیده نفیسه هدایتی خرق؛ حبیب الله قاسمی؛ زکیه کاظمی حسنوند. "شیمی کانی و شرایط فیزیکی تبلور در توده های دیوریتی کرتاسه پسین فیلشور و گفت، جنوب غرب سبزوار". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 27 ،3 ، 1398، 667-682. magiran.com/p2034351
Seyedeh Nafiseh Hedayaty Kharagh; Habiballah Ghasemi; Zakiyeh Kazemi Hassanvand. "Mineral chemistry and physical conditions of crystallization in Filshour and Goft dioritic intrusions, Southwest of Sabzevar", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 27, 3, 2019, 667-682. magiran.com/p2034351
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال