ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، زهرا صداقتی جهرمی، (1398). بررسی دیدگاه فارغ التحصیلان دندانپزشکی یزد پیرامون آموزش ترمیم های کامپوزیت در سال 1396، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(5)، 1516-1527. magiran.com/p2034388
Abdolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Zahra Sedaghati Jahromi, (2019). Evaluation of opinion of the Yazd dental graduates about training on the composite restorations in the year 2017, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(5), 1516-1527. magiran.com/p2034388
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، زهرا صداقتی جهرمی، بررسی دیدگاه فارغ التحصیلان دندانپزشکی یزد پیرامون آموزش ترمیم های کامپوزیت در سال 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(5): 1516-1527. magiran.com/p2034388
Abdolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Zahra Sedaghati Jahromi, Evaluation of opinion of the Yazd dental graduates about training on the composite restorations in the year 2017, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2019; 27(5): 1516-1527. magiran.com/p2034388
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، زهرا صداقتی جهرمی، "بررسی دیدگاه فارغ التحصیلان دندانپزشکی یزد پیرامون آموزش ترمیم های کامپوزیت در سال 1396"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 5 (1398): 1516-1527. magiran.com/p2034388
Abdolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Zahra Sedaghati Jahromi, "Evaluation of opinion of the Yazd dental graduates about training on the composite restorations in the year 2017", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.5 (2019): 1516-1527. magiran.com/p2034388
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، زهرا صداقتی جهرمی، (1398). 'بررسی دیدگاه فارغ التحصیلان دندانپزشکی یزد پیرامون آموزش ترمیم های کامپوزیت در سال 1396'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(5)، صص.1516-1527. magiran.com/p2034388
Abdolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Zahra Sedaghati Jahromi, (2019). 'Evaluation of opinion of the Yazd dental graduates about training on the composite restorations in the year 2017', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(5), pp.1516-1527. magiran.com/p2034388
عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ زهرا صداقتی جهرمی. "بررسی دیدگاه فارغ التحصیلان دندانپزشکی یزد پیرامون آموزش ترمیم های کامپوزیت در سال 1396". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،5 ، 1398، 1516-1527. magiran.com/p2034388
Abdolrahim Davari; Alireza Daneshkazemi; Zahra Sedaghati Jahromi. "Evaluation of opinion of the Yazd dental graduates about training on the composite restorations in the year 2017", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 5, 2019, 1516-1527. magiran.com/p2034388
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال